Høring av forslag om vern av skog

Gammel furu i Gåsehalsen. Foto: Rein Midteng, Asplan Viak.

Forslag om vern av seks områder sendes med dette på høring. Du kan gi dine innspill innen 15. juli 2022.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.05.2022

Verneforslaget omfatter fem nye naturreservater og utvidelse av ett eksisterende naturreservat. Områdene er tilbudt for vern av skogeierne selv gjennom ordningen med frivillig vern av skog.

De nye områdene som foreslås vernet er:

  • Eikhaugen, Indre Østfold kommune, ca. 176 daa. Eid av 3 grunneiere
  • Klippa, Øvre Eiker kommune, ca. 278 daa. Eid av 3 grunneiere
  • Kulleruddalen (tidligere Kongsrud), Sarpsborg kommune, ca. 160 daa. Eid av 5 grunneiere
  • Kullebunddalen, Rakkestad kommune, 58 daa. Eid av 2 grunneiere
  • Gåsehalsen (Tidligere Trollerudåsen-Klemma), Indre Østfold kommune, 2735 daa. Eid av 11 grunneiere

Området som foreslås utvidet er:

  • Nannestad kapellangård, Nannestad kommune, utvidelse på ca. 155 daa. Eid av 3 grunneiere

Formålet med vernet

Skogvernet skal bidra til at ingen arter og naturtyper utryddes og at et representativt utvalg av norsk natur bevares for kommende generasjoner. En rekke truede naturtyper og halvparten av alle truede arter i Norge finnes i skogen. De aller fleste av disse artene er knyttet til den eldste, urørte skogen. Veldig mange arter av insekter, sopp og flere fuglearter er avhengig av gammel skog og død ved. Ved vern får skogen bestå og utvikle seg fritt, og mange arters livsmiljø sikres. Skogvern er derfor et viktig og prioritert tiltak for å bevare norsk naturmangfold. Stortinget har satt et mål om vern av 10 % av skogarealet i Norge.

Områdene i høringen varierer fra rik ravineskog og kalkbarskog til fattigere gran- og furuskoger. Skogsområdene er gjennomgående eldre og rommer et rikt biologisk mangfold med mange sjeldne og sårbare arter.

Høringsdokumenter og nærmere informasjon om områdene

Alle dokumentene til områdene som nå er på høring finner du på denne siden. I høyre marg finner du kartene med foreslåtte grenser og forslagene til verneforskrifter som viser hvilke regler som foreslås i verneområdene. 

I høringsdokumentet finner du utfyllende informasjon om områdene, blant annet om hva som gjør at naturen i områdene anbefales vernet, og en gjennomgang av de innspillene vi mottok da vi meldte oppstart i november 2020 og desember 2021. Rapporter fra naturfaglige kartlegginger ligger også på siden her. For Nannestad kapellangård vises det til eksisterende registreringer i Naturbase. 

Høringsbrevet er et oversendelsesbrev med nyttig informasjon, og adresselisten viser hvem som skal ha fått høringen tilsendt direkte. Du kan gi innspill selv om du ikke står på adresselisten.

Slik gir du innspill

Merknader til verneforslagene kan sendes oss skriftlig innen 15. juli 2022 på e-post 

sfovpost@statsforvalteren.no

eller i brev

Statsforvalteren i Oslo og Viken
Postboks 325 
1502 Moss

Husk å merke innspillet med saksnummer 2022/14556 og navn på området innspillet gjelder.