Høring av forslag om vern av skog

Rik bar- og lauvskog over Holsfjorden i verneforslaget Krokskogstupene.
Rik bar- og lauvskog over Holsfjorden i verneforslaget Krokskogstupene. Foto: Tom Hellik Hofton.

Forslag om vern av syv områder sendes med dette på høring. Du kan gi dine innspill innen 28. juli 2021.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 26.05.2021

Verneforslaget omfatter fem nye naturreservater og utvidelse av to eksisterende naturreservater. Områdene er tilbudt for vern av skogeierne selv gjennom ordningen med frivillig vern av skog.

De nye områdene som foreslås vernet er:

  • Krokskogstupene, Hole kommune, ca. 3641 daa. Eid av 21 private grunneiere og Miljødirektoratet.
  • Lekumelva, Indre Østfold kommune, ca. 62 daa. Eid av én privat grunneier.
  • Ryfjell, Flå og Nesbyen kommuner, ca. 4259 daa. Eid av fem private grunneiere.
  • Fjellsjøhøgda, Lunner kommune, ca. 2688 daa. Eid av én allmenning.
  • Tullebrennhaugen, Lunner kommune, ca. 695 daa. Eid av én allmenning.

Områdene som foreslås utvidet er:

  • Reieråsen naturreservat, Moss kommune. Utvidelse på ca. 196 daa. En eiendom eid av to grunneiere.
  • Hurdalselvdeltaet naturreservat, Hurdal kommune. Utvidelse på ca. 107 daa. Eid av 7 private grunneiere og Miljødirektoratet.

Formålet med vernet

Skogvernet skal bidra til at ingen arter og naturtyper utryddes og at et representativt utvalg av norsk natur bevares for kommende generasjoner. En rekke truede naturtyper og halvparten av alle truede arter i Norge finnes i skogen. De aller fleste av disse artene er knyttet til den eldste, urørte skogen. Veldig mange arter av insekter, sopp og flere fuglearter er avhengig av gammel skog og død ved. Ved vern får skogen bestå og utvikle seg fritt, og mange arters livsmiljø sikres. Skogvern er derfor et viktig og prioritert tiltak for å bevare norsk naturmangfold. Stortinget har satt et mål om vern av 10 % av skogarealet i Norge.

Områdene i høringen varierer fra rik lavlandskog og kalkskog i spektakulært terreng, til fattigere og høyereliggende barskog. Skogsområdene er gjennomgående eldre og rommer et rikt biologisk mangfold med mange sjeldne og sårbare arter.

Høringsdokumenter og nærmere informasjon om områdene

Alle dokumentene til områdene som nå er på høring finner du på denne siden. I høyre marg finner du kartene med foreslåtte grenser og forslagene til verneforskrifter som viser hvilke regler som foreslås i verneområdene. 

I høringsdokumentet finner du utfyllende informasjon om områdene, blant annet om hva som gjør at naturen i områdene anbefales vernet, og en gjennomgang av de innspillene vi mottok da vi meldte oppstart i november og april. Rapporter fra naturfaglige kartlegginger ligger også på siden her.

Høringsbrevet er et oversendelsesbrev med nyttig informasjon, og adresselisten viser hvem som skal ha fått høringen tilsendt direkte. Du kan gi innspill selv om du ikke står på adresselisten.

Slik gir du innspill

Merknader til verneforslagene kan sendes oss skriftlig innen 28. juli 2021 på e-post 

sfovpost@statsforvalteren.no

eller i brev

Statsforvalteren i Oslo og Viken
Postboks 325 
1502 Moss

Husk å merke innspillet med saksnummer 2021/15288 og navn på området innspillet gjelder.