Høring av forslag om vern av skog

Fra verneforslag Beia - et område med rik blandingsskog, gammel furuskog og gammel granskog. Foto: Kim Abel
Fra verneforslag Beia - et område med rik blandingsskog, gammel furuskog og gammel granskog. Foto: Kim Abel

Forslag om vern av ni områder sendes med dette på høring. Du kan gi dine innspill innen 22. februar 2021.

Publisert 21.12.2020

Verneforslaget omfatter fem nye naturreservater og utvidelse av fire eksisterende naturreservater. Områdene er tilbudt for vern av skogeierne selv gjennom ordningen med frivillig vern av skog.

De nye verneområdene som foreslås er:

  • Lekumelva, Indre Østfold kommune, ca. 42 daa. Eid av én privat grunneier. 
  • Austadmarka, Drammen kommune, ca. 1585 daa. Eid av tre private grunneiere. 
  • Leitjernhøgda (tidligere Skaråsen), Drammen kommune, ca. 2245 daa. Kommunalt eid og fem private grunneiere. 
  • Beia, Nesbyen kommune, ca. 7785 daa. Eid av 32 private grunneiere og OVF. 
  • Rudsbekken, Nesbyen kommune, ca. 505 daa. Eid av én privat grunneier. 

Områder som foreslås utvidet er:

  • Grønliparken og Ormåsen, Moss kommune, utvidelse på ca. 21 daa. Eid av én privat grunneier. 
  • Rødsåsen naturreservat, Moss kommune. Utvidelse på ca. 125 daa. Eid av én privat grunneier. 
  • Vestre Risenhøgda og Fuglemosen naturreservater, Aurskog-Høland kommune. Utvidelser på ca. 4291 daa. Eid av fem private grunneiere.
  • Tverrbergkastet naturreservat, Lier kommune. Utvidelse på ca. 45 daa. Eid av én privat grunneier. 

 

Formålet med vernet

Skogvernet skal bidra til at ingen arter og naturtyper utryddes og at et representativt utvalg av norsk natur bevares for kommende generasjoner. En rekke truede naturtyper og halvparten av alle truede arter i Norge finnes i skogen. De aller fleste av disse artene er knyttet til den eldste, urørte skogen. Veldig mange arter av insekter, sopp og flere fuglearter er avhengig av gammel skog og død ved. Ved vern får skogen bestå og utvikle seg fritt, og mange arters livsmiljø sikres. Skogvern er derfor et viktig og prioritert tiltak for å bevare norsk naturmangfold. Stortinget har satt et mål om vern av 10 % av skogarealet i Norge.

Områdene i høringen varierer fra urterik kalkbarskog, rik barskog, lavlandsskog og til rike edelløvskog på næringsrike løsmasser. Skogen er gjennomgående eldre og har et rikt biologisk mangfold med flere sjeldne og trua arter.

 

Høringsdokumenter og nærmere informasjon om områdene

Alle dokumentene til områdene som nå er på høring finner du på denne siden. I høyre marg finner du kartene med foreslåtte grenser og forslagene til verneforskrifter som viser hvilke regler som foreslås i verneområdene. 

I høringsdokumentet finner du utfyllende informasjon om områdene, blant annet om hva som gjør at naturen i områdene anbefales vernet, og en gjennomgang av de innspillene vi mottok da vi meldte oppstart i november. Rapportene fra de naturfaglige registeringene ligger også på siden her.

Høringsbrevet er et oversendelsesbrev med nyttig informasjon, og adresselisten viser hvem som skal ha fått høringen tilsendt direkte. Du kan gi innspill selv om du ikke står på adresselisten.

Slik gir du innspill

Merknader til verneforslagene kan sendes oss skriftlig innen 22. februar 2021 på e-post 

sfovpost@statsforvalteren.no

eller i brev

Statsforvalteren i Oslo og Viken
Postboks 325 
1502 Moss

Husk å merke innspillet med saksnummer 2020/42127 og navn på området innspillet gjelder.