Bedre vern av skog i Vassfaret

Eldre furuskog øst for Nevlingen foto: Tom Hellik Hofton

Et forslag om vern av 21 831 dekar skog i Vassfaret er nå sendt på høring. Arealet ligger innenfor Indre Vassfaret landskapsvernområde, og foreslås nå vernet som naturreservat, kalt Vassfaret naturreservat. Du kan gi dine innspill innen 20. april 2022.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 14.01.2022

Verneområdene i Vassfaret ble opprettet i 1985 for å ta vare på viktige natur- og kulturverdier knyttet til skogen. Det er to store landskapsvernområder og ni naturreservater i Vassfaret.

Dagens bestemmelser for landskapsvernområdene gir begrenset vern av biologiske verdier. Ved vern som naturreservat vil naturverdiene kunne sikres og videreutvikles.

 

Formålet med vernet

Skogvernet skal bidra til at ingen arter og naturtyper utryddes, og at et representativt utvalg av norsk natur bevares for kommende generasjoner. Om lag halvparten av de truede artene i Norge lever i skog, derfor er skogvern er et viktig tiltak for å sikre naturmangfold. Stortinget har satt et mål om vern av 10 % av skogarealet i Norge.

Målsettingen med vernet er at området skal bevares med hele sitt biologiske mangfold av arter, naturtyper og økosystemer. Samtidig skal kulturminner ivaretas. Eksisterende hytter kan brukes og vedlikeholdes, og området skal kunne benyttes til friluftsliv og naturopplevelse. Det eksisterende Bringen naturreservat foreslås lagt inn i Vassfaret naturreservat.

Noen deler av Indre Vassfaret landskapsvernområdet er ikke med i reservatforslaget. Dette gjelder i hovedsak arealer med mer påvirket skog, samt fjellområdene vest for Bringen, inkludert hytteområdet i Domfet. Her foreslås fortsatt vern som landskapsvernområde ved at arealene legges inn under Vassfaret og Vidalen landskapsvernområde.

 

Høringsdokumenter

Alle dokumentene knyttet til høringen finner du på denne siden, i høyre marg. Her ligger forslag til verneforskrift og kart med foreslåtte grenser og de naturfaglige rapportene som er utarbeidet.

I høringsdokumentet finner du utfyllende informasjon med beskrivelse av verneverdier og brukerinteresser og en vurdering av verneforslaget. Her er det også en oppsummering av innspillene vi mottok da oppstart av verneprosessen ble kunngjort 4. april 2018, og Statsforvalterens vurderinger.

Høringsbrevet er et oversendelsesbrev med nyttig informasjon, og adresselisten viser hvem som skal ha fått høringen tilsendt direkte. Du kan gi innspill selv om du ikke står på adresselisten.

 

Slik gir du innspill

Merknader til verneforslaget kan sendes skriftlig til Statsforvalteren i Oslo og Viken innen 20. april 2022 på e-post til

sfovpost@statsforvalteren.no

eller i brev til

Statsforvalteren i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss.