Tempoet må opp om vi skal redde Oslofjorden

Flere ministre, ordførere og representanter fra forvaltningen møtte i Oslofjordrådet 07.11.23. Foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken

Oslofjordrådet fikk 07.11.2023 overlevert en rapport med status for gjennomføring av helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden. Rapporten viser at på samtlige sju innsatsområder er arbeidet i gang, men verken kommuner, landbruket, statlige myndigheter eller andre ansvarlige er i rute med å gjøre Oslofjorden frisk.

Publisert 14.11.2023

Regjeringen ønsker at Oslofjorden skal vere ren, rik og tilgjengelig for alle. Statsforvalteren i Oslo og Viken har blant annet ansvar for flere tiltak under innsatsområdene avløp, landbruk, naturforvaltning og plan. Vi har i løpet av det siste året hatt dialog med mange av fylkets kommuner om oppfølging av Oslofjordplanen.

Statsforvalteren jobber med informasjon og veiledning til alle fylkets kommuner om strengere krav for rensing av avløpsvann, og vi har skjerpet krav og vilkår i tillatelsene vi gir. Mange kommuner er i prosess med å oppgradere eksisterende eller bygge nye renseanlegg som vil gi bedre rensing. Vi har stilt krav om nitrogenrensing for flere anlegg, mens andre har fått krav om å utrede behovet for nitrogenrensing.

 - Det er positivt at Drammen, Lier og Asker er godt i gang med et samarbeid om nytt felles renseanlegg med nitrogenrensing, og at Fredrikstad og Sarpsborg ser ut til å ferdigstille sine renseanlegg i 2026, sier avdelingsdirektør i klima- og miljøvernavdelingen Gunhild Dalaker Tuseth. Dette er lyspunkt som minner oss på at den jobben vi gjør hver dag nytter, og at vi er veldig glade for at kommunene nå tar på alvor det prekære behovet for bedre rensing av avløpsvann.

Regionale miljøkrav i landbruket ble innført 01.01.2023 for deler av fylket, som først ut i landet. Statsforvalteren er nå i ferd med å sluttføre tilsvarende krav for jordbruket for resten av Viken. Kravene vil være med på å redusere avrenningen fra jordbruket, samtidig som det holder jorda på jordet, som er positivt både for vannkvaliteten, og for framtidig produksjon av mat.

- Vi ser at oppslutningen om redusert jordarbeiding fortsetter å øke. Dette er vi veldig stolte av, uttrykker landbruksdirektør Nina Glomsrud Saxrud. I 2022 var ca. 68 % av jordbruksarealet i stubb gjennom vinteren. For 2023 har denne andelen økt til ca. 75 %, som innebærer en økning på ca. 300 000 dekar.

Presentasjon av rapporten og overrekkelsen av den til Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen ble strømmet og kan ses i opptak her:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/statusrapport-om-oslofjorden/id3012020/.

Miljødirektoratet har laget en pressemelding som kan leses her:  https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2023/november/ikke-i-rute-med-a-redde-oslofjorden/