Maks 5 knop!

5-knopsskilt på tuppen av Averøya innenfor Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat. Foto: Kim Abel
5-knopsskilt på tuppen av Averøya innenfor Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat. Foto: Kim Abel

Trekkfuglene er ankommet, hekketiden er i gang og båtsesongen nærmer seg for fullt. I disse dager monteres 5-knopsskilt i Steinsfjorden biotopvernområde.

Publisert 20.04.2022

For lokale innbyggere, tilreisende, feriegjester og for et stort mangfold av fugler, er Steinsfjorden i Hole og Ringerike er en perle av en sjø. Steinsfjorden er viden kjent for sine svaner, men sjøen er også et viktig leveområde for flere andre våtmarksfugler – mange av disse er sjeldne og truede. De næringsrike grunnvannsområdene er spesielt viktige. Det samme gjelder også de mange holmer og skjær, som gir gode og beskyttede hekkeplasser for flere av innsjøens fuglearter. For å bevare det rike fuglelivet er deler av Steinsfjorden derfor vernet.

Vis hensyn til fuglelivet


Båttrafikken og motorisert vannlek på fjorden er til tider så stor at mange fugler blir forstyrret og skremt vekk fra reder og unger. Flere av artene som hekker her er i sterk tilbakegang, delvis som følge av vår aktivitet leveområdene deres. Av hensyn til fugle- og dyrelivet er maksimal tillatt hastighet på vannet i Steinsfjorden biotopvernområde derfor 5 knop.

Kim Abel er oppsynsmann i Tyrifjorden og Steinsfjorden og er ofte ute med båten. Han er glad for at fartsgrensen blir merket enkelte steder.
– Det er lett for folk å forholde seg til tydelige skilt, dessuten kan vi få bedre kontroll med villkjøring når det er skiltet skikkelig, sier Abel. Det er Statens naturoppsyn som monterer skiltene på oppdrag fra Statsforvalteren.

Interaktivt kart


Verneområdene i Steinsfjorden inngår i et større nettverk av våtmarksområder i Tyrifjorden. Disse områdene er av de flotteste og viktigste områdene for våtmarksfugl i landet og er internasjonalt anerkjent gjennom Ramsar-konvensjonen. Du kan se en oversikt over verneområdene i Tyrifjorden i dette interaktive kartet. Ved å trykke på et verneområdene får du informasjon om hvilke bestemmelser som gjelder, og du kan se din egen posisjon ved å aktivere GPS. Kartet åpnes i nettleser på din mobile enhet.

5 knop også i Storelva


I den delen av Storelva som er vernet som naturreservat gjelder også 5-knops fartsgrense, både oppstrøms og nedstrøms. Her er det allerede satt opp 5-knopsskilt i utløpet av elva ved Averøya og ved Slepa, i nordenden av reservatet.

Utenfor verneområdene gjelder kommunale bestemmelser for motorferdsel på vannet.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Interaktivt kart over verneområdene i Tyrifjorden