Ønsker ikke utfylling i Lysakerfjorden

Bærum kommune ønsker å fylle ut og etablere en friluftshalvøy i Lysakerfjorden. Fylkesmannen i Oslo og Viken mener Oslofjorden er under stort press og fremmer innsigelser til forslaget.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.06.2020

Bærum kommune ønsker å fylle ut rundt 2 millioner kubikkmeter overskuddsmasser fra samferdselsprosjekter i området i sjøen utenfor Fornebukta på Fornebu. Kommunen ønsker å bruke den kunstige halvøya til offentlig friområde med blant annet stier, badeplasser, lekeområder m.m.

Fylkesmannen skal bidra til at planer ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser innen landbruk, klima og miljøvern, folkehelse, samfunnssikkerhet, samt barn og unges interesser. Fylkesmannen i Oslo og Viken mener at planforslaget fra Bærum kommune er i strid med dette på flere områder.

- Vi kan ikke se at samfunnsnytten av tiltaket vil veie opp for de store negative konsekvensene tiltaket vil kunne få for natur og miljø i Oslofjorden og ved Smedtangen. Etter vår vurdering vil en slik utfylling ikke bare ha store konsekvenser lokalt, men kunne påvirke andre kommuner i lignende situasjoner til å også planlegge for utfylling i sjøen, og dermed medføre et ytterligere press på strandsonen, naturmangfoldet og vannforekomsten i Indre Oslofjord, sier avdelingsdirektør Gunhild Dalaker Tuseth i klima- og miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Fylkesmannen fremmer innsigelse til planforslaget på bakgrunn av:

  • manglende konsekvensutredning
  • planforslagets konsekvenser for nasjonalt og regionalt viktige naturtyper og truede arter på land
  • mangelfull ivaretakelse av hensyn til truede fiskearter og marine naturtyper
  • mangelfull ivaretakelse av hensyn til truede fuglearter og deres leveområder
  • mangelfull utredning og dokumentasjon av konsekvenser for vannkvalitet

I tillegg har fylkesmannen faglige merknader til planforslaget ut fra hensyn til friluftslivshensyn, forurensningsloven og klimagassutslipp.