Droneflyvning i verneområder

Fylkesmannen får ofte henvendelser om droneflyving i og i nærheten av verneområder. Disse kan være knyttet til næring, skjøtsel eller privatpersoner som ønsker å fly drone for å filme og ta bilder i vakker natur. I flere verneområder er det ikke lov å fly droner på grunn av vern av viktige naturverdier, men det finnes unntak.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 29.10.2019

Hvorvidt det er lov å fly drone i et verneområde avhenger av i hvilket verneområde man ønsker å fly. Alle verneområder har sin egen verneforskrift som sier noe om hva som er lov eller ikke i akkurat dette verneområdet. For å finne verneforskriften for det aktuelle verneområdet kan du søke det opp i Lovdata.no. Du kan også finnes verneforskriften via naturbasekart. Her vil du i tillegg få verneområdet markert på kartet. Er du i tvil om droneflyvning er tillatt i det aktuelle område kontakt gjerne Fylkesmannen.

Droneflyvning kan medføre både ulemper og fordeler. En drone kan virke forstyrrende på dyrelivet, og kan være forstyrrende for mennesker som ønsker å nyte friluftslivet. Samtidig kan droneflyvning ha en stor nytteverdi. Droner kan brukes i skjøtselsarbeid og annen næringsvirksomhet, og være med å redusere kjøring på barmark.

Droneflyvning i verneområder

Droner er et luftfartøy uten fører om bord. Derfor likestilles det med modellfly i lovverket. Droneflyving er en forholdsvis ny aktivitet og det er derfor naturlig at droner ikke nevnes spesifikt i eldre verneforskrifter. Dersom du lurer på om det er tillatt med droneflyving, må du se om det er tillatt med modellfly i verneforskriften. For eksempel står det i verneforskriften til Nordre Øyeren naturreservat: «bruk av motoriserte modellfly, modellbåter og lignende er forbudt». Droneflyvning vil i slike tilfeller være forbudt.

Ikke alle verneområder har et generelt forbud mot droneflyving. Det er flere verneforskrifter som ikke nevner droneflyving eller modellfly. Derimot kan det være et mer generelt punkt om forbud mot unødig forstyrrelse av dyrelivet eller at det skal unngås å unødig forstyrre dyrelivet. I Ytre Hvaler nasjonalpark sin forskrift står det: «Dyrelivet på land og i sjø, herunder hi, reir, hekke-, yngle- og gyteplasser er vernet mot skade og unødvendig forstyrrelse». I slike tilfeller skal Fylkesmannen vurdere hvorvidt droneflyvning vil føre til unødig forstyrrelse, og droneflyvning vil her kreve en søknad. Er du i tvil om du er innenfor lovens rammer oppfordrer vi til å kontakte Fylkesmannen.

Det finnes også verneområder hvor Fylkesmannen ikke er forvaltningsmyndighet. I noen verneområder er det opprettet verneområdestyrer som har ansvar for forvaltning av verneområder. Kommuner med betydelig areal i nasjonalparker og landskapsvernområder kan også ha forvaltningsansvar. For spørsmål rundt dette kan Fylkesmannen kontaktes.

Hvis det finnes andre områder hvor du kan fly dronen, så oppfordrer Fylkesmannen til å unngå droneflyvning i verneområder.

Fylkesmannen behandler søknader

Dersom du ønsker å fly drone i et område med forbud, kan du søke Fylkesmannen om dispensasjon. Søknaden må inneholde opplysninger om hvor, når og hvor lenge du søker om å fly dronen. Videre må søknaden inneholde informasjon om formålet med flyvningen, hvilke alternativer du har vurdert og hvordan du vil sørge for at miljøpåvirkningen blir minst mulig. Søknaden vil bli vurdert etter naturmangfoldloven og om verneverdiene i området vil bli påvirket negativt av droneflyvning. Formålet ble flyvningen, tid på året og området vil også kunne påvirke utfallet av søknaden.

Søknader sendes til: fmovpost@fylkesmannen.no

Generelt om Droneflyvning

Droneflyvning regnes ikke som motorferdsel etter motorferdselloven. Droneflyvning regnes som lufttrafikk og er underlagt luftfartstilsynet. Luftfartstilsynet kom i 2015 med «forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord». Den sier noe om hvor du kan fly, begrensinger for flygning m.m. For utdypende informasjon om droneflyvning og regler anbefaler vi at du besøker Luftfartstilsynets nettsider.

Vis hensyn

Dersom du har planlagt å fly drone i et område hvor det ikke er forbudt, oppfordrer vi allikevel til at du viser hensyn til dyrelivet og andre mennesker. Forta en vurdering av hvorvidt din droneflyvning kan forstyrre eller påvirke plante- og dyrelivet og andre mennesker negativt før du setter i gang.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.