Har startet arbeidet med tiltaksplan for villreinen på Hardangervidda

Villrein på Hardangervidda, Foto: Anders Mossing, Norsk villreinsenter.

Villreinen er under press, og det skal derfor lages en tiltaksplan for å bedre forholdene for reinen på Hardangervidda. I den forbindelse har vi invitert til oppstartsmøte den 13. mars på Geilo.

Publisert 28.04.2023

- I dag finnes den europeiske villreinen nesten bare i Norge. Villreinen er derfor en nasjonal ansvarsart, som vi også har et særlig internasjonalt ansvar for å ta vare på, sier Gunhild Dalaker Tuseth, avdelingsdirektør klima og miljøvern, Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Utfordringer for den europeiske villreinen

Dessverre har utviklingen for villreinen og dens leveområder i Norge over lang tid gått i feil retning. Press på leveområder og alvorlig sykdom er blant truslene som gjør at villreinen havnet på Norsk rødliste for arter i 2021, hvor den er vurdert som nær truet.

I 2020 ble det fastsatt en kvalitetsnorm for villrein. Ved å sette konkrete mål for kvaliteten på villreineområdene, skal normen bidra til at vi klarer å ta vare på villreinen og dens leveområder. Videre sier normen hvordan status for villreinen skal beskrives gjennom et klassifiseringssystem. I 2022 ble de ti nasjonale villreinområdene klassifisert, og resultatet viste at seks av de ti villreineområdene hadde dårlig kvalitet. Hardangervidda var et av områdene med dårlig kvalitet.

Tiltaksplan skal bedre kvaliteten på villreinområdet

Dersom kvaliteten på villreineområdene ikke er nådd sier kvalitetsnormen at det kan utarbeides tiltaksplaner for hvordan målene kan nås. Regjeringen besluttet i fjor høst at det skal utarbeides tiltaksplan for blant annet Hardangervidda villreinområde, og også at det skal lages en stortingsmelding for villrein. Statsforvalteren i Oslo og Viken har fått ansvaret med å lede arbeidet med tiltaksplan for Hardangervidda med Norsk Villreinsenter Sør som sekretariat. Oppdragsbrevet fra Miljødirektoratet kan lastes ned til høyre / nederst på denne siden. Mer om arbeidet med tiltaksplaner kan du også lese på villreinsenterets nettsider, www.villrein.no/tiltaksplaner.

Oppstartsmøte 13. mars

I forbindelse med arbeidet med tiltaksplan for Hardangervidda har vi invitert en rekke instanser og organisasjoner til oppstartsmøte den 13. mars på Geilo. Du kan lese mer i invitasjonen som ligger til høyre/nederst på denne siden, og programmet er også tilgjengelig der. Opptak av møtet kan sees ved å følge denne lenken: https://vimeo.com/805123350/76c3e87b02