Studenter i arbeid for bevaring av biologisk mangfold

Tre studenter står på et svaberg i Oslofjorden
Fra venstre Kadou Velard, Oscar Østvold og Ulrik Botten. Foto: Jørgen Liebig-Larsen

Fra juni har fire studenter fra NMBU og en praktikant fra Frankrike arbeidet med skjøtsel i verneområder i Oslo og Viken. Arbeidet er et viktig bidrag for å ivareta truede arter og naturtyper.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 02.08.2022

Et gunstig klima kombinert med variert berggrunn og jordsmonn gjør at det biologiske mangfoldet i Oslo og Viken er spesielt stort. Mange av de artsrike områdene er vernet, men vern alene er ikke alltid tilstrekkelig for å ivareta artene som lever her. Flere steder trues det biologiske mangfoldet av gjengroing og spredning av fremmede arter. Ulike skjøtselstiltak er da helt nødvendig for å ivareta naturverdiene. Statsforvalteren har nå i tolv år engasjert studenter til å bidra i skjøtselsarbeidet i verneområdene.

Skjøtsel for å ivareta naturverdier

Mye av skjøtselsarbeidet har som formål å ivareta naturtypen åpen grunnlendt mark. I denne naturtypen trives mange rødlistede planter og sjeldne insekter. Eksempler på rødlistede planter som finnes her er blant annet hvitmure, aksveronika, knollmjødurt og dragehode. Disse artene trives godt i deler av Oslofjorden da området er preget av et mildt klima og stedvis kalkrik berggrunn. Artene er svært lyselskende og er derfor svake i møte med konkurranse fra busker, kratt og fremmede arter. Skjøtselstiltak som holder engene åpne er i mange tilfeller avgjørende for å kunne bevare denne naturtypen.

Studentene gjennomfører også skjøtselsarbeid i andre naturtyper, som eksempelvis i slåttemyr. I gammel tid ble et stort antall myrer slått for å skaffe fôr til husdyr, og gjennom hundrevis av år ble myrene formet til artsrike enger med sjeldne planter og insekter. I Oppsjømyrene naturreservat finner vi en slik slåttemyr med en av få forekomster av den sterkt truete arten myrflangre. Denne arten krever rikmyrer med mye lys, og da er slått et viktig tiltak for at arten skal trives.

Bekjempelse av fremmede arter

I år er det ekstra fokus på å fjerne edelgran og platanlønn fra skogsreservater, enten ved hogst, ringbarking eller luking av mindre skudd. Rundt Oslofjorden legges det ned mye innsats i å fjerne arter som syrin, gravbergknapp, kanadagullris, russesvalerot og rynkerose. Som en ny erfaring for studentene skal de i år også fjerne stillehavsøsters i Ildjernet naturreservat.

For å fjerne fremmede arter kreves det ofte kontinuerlig oppfølging over mange år, men flere steder ser vi nå resultatet av arbeidet som er lagt ned. I Sandbukta- Østnestangen naturreservat på Hurumlandet har eksempelvis rynkerose forekomsten blitt redusert betraktelig de siste årene, og på øyer som Skogerholmen og Kråkholmen i Indre Oslofjord er både rynkerose og gravbergknapp nå nesten helt borte.

Fra venstre Axel Brevig-Edfeldt, Simon Gran Stensrud. Foto Oscar Østvold