Nå kan du søke om tilskudd for å ta vare på natur og miljø

Dragehode.
Dragehode. Foto: Liv Ingrid Kravdal.

For å stimulere til at privatpersoner, frivillige organisasjoner, private virksomheter, kommuner og andre aktører kan bidra til å bedre miljøtilstanden i Norge, gis det årlig tilskudd til en rekke formål innen naturforvaltning og friluftsliv. Søknadsfristen er 15. januar 2022.

Publisert 14.12.2021

Du kan søke om støtte til å ta vare på truede arter og naturtyper, pollinerende insekter, kulturlandskap, vassdrag, fisk, lokale vilttiltak og tiltak mot fremmede arter. Noen eksempler på tiltak er:

  • Skjøtsel og vedlikehold, som for eksempel slått av slåttemark, tilrettelegging for beite på naturbeitemark, tiltak som hindrer gjengroing eller fjerning av fremmede arter.
  • Konkrete tiltak for enkelte arter, slik som flytting av individer, reintroduksjon og innsamling av frø.
  • Tiltak som krever tilpasset bruk på arealer som inngår i drift av et landbruksforetak, eksempelvis inngjerding av trua arter.
  • Kartlegging og overvåking i tilknytting til tiltak.
  • Tilskudd til naturinformasjonssentre og forvaltningsknutepunkt.
  • Praktiske vilttiltak samt forskning og utredninger knyttet til dokumentasjon og overvåking av vilt.

Statsforvalteren gir informasjon og veiledning om flere av ordningene, og behandler søknader på vegne av Miljødirektoratet. Søknader som gjelder ikke-jaktbare arter, villrein og gaupe, skal i søknadssenteret adresseres til Statsforvalteren. Søknader som gjelder jaktbare arter for øvrig, adresseres til fylkeskommunen. Det er Miljødirektoratet som behandler søknader til fremmede arter. Når det gjelder Statsforvalterens samarbeid med kommunene om tiltak mot fremmede arter, sendes det ut egen invitasjon til kommunene om å delta.

Hvem kan søke?

Grunneiere, privatpersoner, frivillige organisasjoner, kommuner, virksomheter og institusjoner kan søke om tilskudd. Enkelte ordninger kan ha en mer spesifisert målgruppe, slik som for eksempel tilskudd til å bevare hubro, som da primært er rettet mot eiere av strømnett. Vi anbefaler derfor alle som vil søke om å lese det som står om den aktuelle ordningen på regjeringens nettsider.   

Hvor søker du?

Du må søke i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Her finner du også et søknadsarkiv der du kan se hvilke tiltak som har fått innvilget tilskudd tidligere år.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.