Nå kan du søke om tilskudd for å ta vare på natur og miljø

Dragehode.
Dragehode. Foto: Jon A. Markussen.

For å stimulere til at privatpersoner, frivillige organisasjoner, private virksomheter, kommuner og andre aktører kan bidra til å bedre miljøtilstanden i Norge, gis det årlig tilskudd til en rekke formål innen naturforvaltning og friluftsliv. Søknadsfristen er 15. januar 2021.

Publisert 12.01.2021

Du kan for eksempel søke om støtte for å ta vare på truede arter og naturtyper, pollinerende insekter, kulturlandskap, vassdrag, fisk, lokale vilttiltak og tiltak mot fremmede arter. Eksempler på tiltak er:

  • Skjøtsel og vedlikehold, som for eksempel slått av slåttemark og tilrettelegging for beite på naturbeitemark, tiltak som hindrer gjengroing og fjerner fremmede arter.
  • Konkrete tiltak for enkelte arter, slik som flytting av individer, reintroduksjon og innsamling av frø.
  • Tiltak som krever tilpasset bruk på arealer som inngår i drift av et landbruksforetak, som for eksempel inngjerding av trua arter.
  • Kartlegging og overvåking i tilknytting til tiltak.
  • Tilskudd til naturinformasjonssentre og forvaltningsknutepunkt.
  • Praktiske vilttiltak samt forskning og utredninger knyttet til dokumentasjon og overvåking av vilt.

Fylkesmannen gir informasjon og veiledning om flere av ordningene, og behandler søknader på vegne av Miljødirektoratet. Søknader som gjelder ikke-jaktbare arter, villrein og gaupe skal i søknadssenteret adresseres til Fylkesmannen. Søknader som gjelder jaktbare arter for øvrig adresseres til fylkeskommunen. Det er Miljødirektoratet som behandler søknader til fremmede arter. Når det gjelder Fylkesmannens samarbeid med kommunene om tiltak mot fremmede arter sendes det ut egen invitasjon til kommunene om å delta i dette prosjektet.

Hvem kan søke?

Grunneiere, privatpersoner, frivillige organisasjoner, kommuner, virksomheter og institusjoner kan søke om tilskudd. Enkelte ordninger kan ha en mer spesifisert målgruppe, for eksempel er tilskudd til å bevare hubro primært for eiere av strømnett. Vi anbefaler derfor alle som vil søke om å lese det som står om den aktuelle ordningen i årets tilskuddsrundskriv fra Klima- og miljødepartementet.

Hvor søker du?

Du må søke i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Her finner du også et søknadsarkiv der du kan se hvilke tiltak som har fått innvilget tilskudd tidligere år. Se årets tilskuddsrundskriv for mer informasjon om søknadskriterier.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.