Kartleggingsstatus for viktige naturtyper i Oslo og Viken

Denne siden inneholder status for kartlegging av viktige naturtyper i Oslo og Viken. Kartleggingen gir et bilde av kunnskapsgrunnlaget vi har om viktige naturtyper.

Publisert 03.05.2023

Kunnskap om naturgrunnlaget er viktig i forvaltningen av våre arealer. Selv om kunnskapen om verdifull natur stadig blir bedre, er det fortsatt kommuner og deler av kommuner som er lite kartlagt.

Fylkeskommunen har fått utarbeidet rapporter som gir innsikt i kunnskapsgrunnlaget om viktige naturtyper i kommunene i vår region. De kan også brukes i et målrettet arbeid for å tette hullene i dagens kunnskap om naturmangfold og bidra til en mer kunnskapsbasert arealforvaltning.

Miljødirektoratet og Statsforvalteren velger hvert år også ut arealer som kartlegges etter NIN-metodikken. Denne kunnskapen er tilgjengelig for kommuner, grunneiere, utbyggere og andre interesserte i Naturbase.


Publisert 15.05.2023

Kartlegging av naturtyper i 2023 - orientering til grunneiere

Fra mai til oktober 2023 skal Miljødirektoratet kartlegge naturtyper i utvalgte områder i Norge. Berørte grunneiere bes ta kontakt med Statsforvalteren hvis det er spesielle hensyn som bør tas på deres eiendom.