Tillatelse til utfylling i sjø ved Holmen i Drammen kommune

Drammensregionens Interkommunale Havnevesen har fått tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved Holmen i Drammen kommune. Klagefrist er satt til 29. januar 2021. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 15.12.2020

Tillatelsen omfatter utfylling av 5 520 000 m3 (± 1 100 000) steinmasser innenfor et areal på 190 900 m2 (±10 000) i Drammensfjorden ved Holmen i Drammen kommune. Tiltaket gjennomføres for å utvide havneområdet og legger til rette for økende aktivitet og arealbruk på Holmen. Tiltaket er i tråd med gjeldene områderegulering vedtatt av Drammen kommunestyre 18.02.2020. 

Fylkesmannen har stilt vilkår til utfyllingsarbeidene for å begrense forurensning fra tiltaket. Det stilles blant annet krav til: 

  • Massene som skal fylles ut. 
  • Mottakskontroll for masser.
  • Turbiditetsmålinger ved gjennomføring av utfyllingsarbeider. 
  • pH- og nitrogenmålinger. 
  • Utlegging av sand før utfylling av steinmasser, for å sikre at forurenset sediment ikke oppvirvles. 
  • Bruk av lenser for å fange opp eventuell avfall/plast. 
  • Resipientundersøkelser. 

For detaljerte rammer og vilkår viser vi til vedtaket og tillatelsen i menyen til høyre. 

Klage
Vedtaket om tillatelse kan påklages til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klagefristen er 29. januar 2021. 

En eventuell klage skal sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Klagen skal angi hva det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. 

Klage skal gis skriftlig og sendes per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eventuelt post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. 

Vi ber om at klager merkes med referanse 2020/20237.