Tillatelse til drift av snødeponi på Gomsrud

Kongsberg kommune har fått tillatelse til utslipp fra snødeponi ved Gomsrud i Kongsberg. Klagefrist er 3. desember 2020.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.11.2020

Det er gitt tillatelse etter forurensningsloven til å deponere inntil 100 000 m3 overskuddssnø per sesong på snødeponiet ved Gomsrud i Kongsberg kommune. Fylkesmannen har stilt vilkår til driften av anlegget for å begrense forurensning fra tiltaket. For detaljerte rammer og vilkår viser vi til vedtaket og tillatelsen i menyen til høyre.

Rett til å klage

Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klagefristen er 3. desember 2020.

En eventuell klage skal sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Klagen skal angi hva det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes.

Klage skal gis skriftlig og sendes per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eventuelt post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss.

Vi ber om at klagen merkes med referanse 2020/2133.