Tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i Drammenselva i forbindelse med oppføring av ny bybru

Statsforvalteren i Oslo og Viken har gitt Drammen kommune tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i Drammenselva i forbindelse med riving av eksisterende bybru og oppføring av ny bybru. 

Publisert 03.05.2022

Eksisterende bybru i Drammen ble oppført i 1936 og binder Drammen sammen mellom Strømsø og Bragernes. På Strømsø-siden av brua ligger Drammen stasjon med et sporområde som i dag er utsatt for flom og som dermed må heves over flomnivå. Dagens bru har for liten høyde mellom spor og bru, og i kombinasjon med at dagens bybru er i dårlig stand, er det bestemt at hele brua skal erstattes med en ny Drammen bybru. Ny Drammen bybru skal oppføres på samme sted og vil benyttes av kollektivtrafikk og myke trafikanter som i dag, men vil være bedre tilpasset dagens behov.

Arbeidene med riving av eksisterende bybru og oppføring av ny bybru medfører at det må mudres og fylles ut masser i Drammenselva. I den forbindelse har Statsforvalteren gitt tillatelse med vilkår for å sikre at miljøtilstanden i Drammenselva ikke forringes som følge av arbeidene.Tillatelsen med vilkår er gitt i medhold av forurensningsloven § 11 jf. § 16.

For detaljerte rammer og vilkår vises det til tillatelsen i menyen til høyre.

Klageadgang
Vedtaket om tillatelse kan påklages av partene eller andre med rettslig klageinteresse til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klagefristen er 31.05.2022.

En eventuell klage skal fremsettes for Statsforvalteren i Oslo og Viken. Klagen skal angi hva det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes, jf. forvaltningsloven § 32. En eventuell klage skal gis skriftlig og sendes per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eventuelt post til postboks 325, 1502 Moss.

Vi ber om at klager merkes med referanse 2020/38482. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.