Tillatelse etter forurensningsloven til Aass Bryggeri AS

Statsforvalteren har ferdigbehandlet søknad fra Aass Bryggeri AS, om ny tillatelse til bryggeri- og drikkevareindustri ved Ole Steens gate 10, Drammen kommune.

Publisert 10.06.2022

Aass Bryggeri AS har som oppfølging av Industriutslippsdirektivet og BREF Food, Drink and Milk Industries søkt Statsforvalteren om ny tillatelse etter forurensingsloven. Statsforvalteren har gitt tillatelse på fastsatte vilkår.

Vi har vurdert at virksomheten må begrense sine påslipp av prosessavløp til kommunalt avløpsanlegg, for å imøtekomme BAT-konklusjoner for Food, Drink and Milk Industries når det gjelder utslipp til vann. Virksomheten må iverksette nødvendige tiltak for å redusere sine påslipp.

For vedtaket i sin helhet og tillatelsen med rammer og vilkår, vises det til vedtaket og tillatelsen i menyen til høyre.

Klageadgang

Vedtaket om tillatelse kan påklages av partene eller andre med rettslig klageinteresse til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven § § 28 og 29. Klagefristen er 01.07.2022.

En eventuell klage skal fremsettes for Statsforvalteren i Oslo og Viken. Klagen skal angi hva det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes, jf. forvaltningsloven § 32. En eventuell klage skal gis skriftlig og sendes per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eventuelt post til postboks 325, 1502 Moss.

Vi ber om at klager merkes med «Klage på vedtak om tillatelse i sak 2019/7414».

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.