Midlertidig tillatelse til dumping av snø ved Oslo Havn

Oslo Havn KF har fått midlertidig tillatelse til å dumpe snø. Klagefrist er 11. februar 2021.

Publisert 14.01.2021

Statsforvalteren i Oslo og Viken har gitt Oslo Havn KF midlertidig tillatelse til å dumpe snø til sjø fra Byhavna og Sydhavna ved Oslo Havn. Tillatelsen gis for å dokumentere hvordan forurensninger i snøen påvirker vannforekomsten. Det skal gjennomføres prøvetaking av snøen som samles opp ved kaiene før det dumpes til sjø. Det skal også gjennomføres turbiditetsmålinger når snø dumpes til sjø. For detaljerte rammer og krav vises det til vedtak og tillatelse som er lagt til gjennomsyn under «Dokumenter» til høyre.

Rett til å klage

Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klagefristen er 11.02.2021. 

En eventuell klage skal sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Klagen skal angi hva det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes.

Klagen skal gis skriftlig og sendes per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eventuelt per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss.

Vi ber om at klagen merkes med referanse 2020/36110.