Endring av tillatelse etter forurensningsloven for Bane NOR- Moss – endring av vilkår om utslipp til Verlebukta

Statsforvalteren i Oslo og Viken har i vedtak av 19.05.2022 ferdigbehandlet søknad om endring av tillatelse for anleggsarbeid for jernbaneutbygging i Moss kommune. Statsforvalteren endrer grenseverdiene for utslipp av kobber og sink til Verlebukta.

Publisert 19.05.2022

Statsforvalteren i Oslo og Viken har 01.04.2022 mottatt søknad fra Bane NOR SF om endring av tillatelse etter forurensningsloven (2019.0407.T) for anleggsarbeid i totalentreprise for nytt dobbeltspor Sandbukta – Moss – Såstad.

Bane NOR har tillatelse til å slippe ut renset anleggsvann til Verlebukta. Tillatelsen inkluderer utslipp av metaller med tilhørende grenseverdier. Bane NOR har søkt om høyere grenseverdier for kobber og sink, grunnet arbeider med grunnstabilisering og at opprinnelige grenseverdier er lave.

Søknaden om endring av gjeldende tillatelse etter forurensningsloven har ikke vært forhåndsvarslet, da endringen anses å være av mindre miljømessig betydning. Vi viser i denne forbindelse til forurensningsforskriften § 36-9, andre ledd bokstav b.

Statsforvalteren har vurdert søknaden og kommet frem til at fordelene for tiltakshaver av at de aktuelle utslippsgrensene endres er vesentlig større enn ulempene for miljøet. For kobber har vi satt grenseverdien noe lavere enn omsøkt.

Tillatelsen er endret med hjemmel i forurensningsloven § 18 første ledd punkt 5. Endret tillatelse med vilkår er lagt ut i menyen til høyre.

Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket. For nærmere informasjon viser vi til vedtaket.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.