Sekundærrensekravet

Forurensningsforskriften kapittel 14 omhandler krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser. Nå har Miljødirektoratet kommet med veiledning om hvordan sekundærrensekravet skal tolkes. Dette er relevant informasjon for alle som jobber med avløp i tettbebyggelser som er regulert etter kapittel 14 i forurensningsforskriften.

Tolkning av sekundærrensekravet
Forurensningsforskriften § 14-13 angir to vilkår som må overholdes for at sekundærrensekravet skal være oppfylt. Det første vilkåret er gitt i bestemmelsens første ledd første punktum. Ifølge dette vilkåret skal antall prøver som ikke overholder rensekravene ikke overstige det antall som angis i tabellen i forurensningsforskriften § 14-13. Det andre vilkåret er gitt i bestemmelsens første ledd andre punktum. Dette vilkåret sier at den høyeste analyseverdien som er basert på prøvetaking under normale driftsforhold, ikke skal overskride konsentrasjonskravet med 100 % (det vil si ikke overskride 50 mg O2/l for BOF5 eller 250 mg O2/l for KOFCR ved utslipp). Dersom ett av de to vilkårene ikke overholdes, regnes dette som et avvik fra sekundærrensekravet.

Miljødirektoratet har utarbeidet veiledning til forurensningsforskriften kapittel 14. I kommentarene deres til § 14-13 står det følgende:

«Avvik fra rensekrav basert på tabellvurdering, kan tidligst fastslås når antall prøver som ikke behøver å oppfylle rensekravene er overskredet. Unntatt fra dette er overskridelser som umiddelbart regnes som avvik:

  • BOF5-verdier som viser en renseeffekt lavere enn 70 % og restkonsentrasjon over 50 mg O2/l, og
  • KOFCR-verdier som viser en renseeffekt lavere enn 75 % og restkonsentrasjon over 250 O2/l».

Dersom en prøve har en utløpskonsentrasjon for BOF5 eller KOFCR som er høyere enn henholdsvis
50 mg O2/l eller 250 mg O2/l, og har en renseeffekt som er lavere enn det som er fastsatt i tillatelse eller forurensningsforskriften kapittel 14, så vil dette være et brudd på sekundærrensekravet, uavhengig av antallet prøver som overholder rensekravene. Dette fremkommer også tydelig av kommentarene til § 14-13 første ledd:

«Dersom renseeffekten er lavere enn tillatt verdi og restkonsentrasjonen er 100 % høyere enn tillatt verdi jf. §§ 14-6 til 14-8, er ikke sekundærrensekravet etterkommet. Avviket skal rapporteres til fylkesmannen jf. § 14-14».

Oppsummering
For at sekundærrensekravet skal være etterkommet, må følgende vilkår være oppfylt:

  • Antallet prøver som ikke overholder rensekravene skal ikke overstige det antallet som angis i tabellen i forurensningsforskriften § 14-13.
  • Ingen prøver skal overskride konsentrasjonskravet med 100 % og ha en lavere renseeffekt enn det som er fastsatt i tillatelse eller forurensningsforskriften kapittel 14.

Dersom ett av vilkårene ikke overholdes, er ikke sekundærrensekravet etterkommet.

Miljødirektoratets kommentarer til forurensningsforskriften kapittel 14 kan leses på:

https://www.miljodirektoratet.no/regelverk/forskrifter/forurensningsforskriften/avlopsvann-storre-tettbebyggelser-kommentarer/.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner