Skogkultur

Skogfond kan blant annet brukes til å dekke skogeiers egenarbeid i skogen
Skogfond kan blant annet brukes til å dekke skogeiers egenarbeid i skogen Foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Skogkultur er foryngelses- og kvalitetsfremmende tiltak som planting og såing etter hogst, tiltak for naturlig forynging, suppleringsplanting og pleie av den etablerte ungskogen.

Investeringene i skogkultur skal bidra til å sikre framtidig produksjon og verdiskaping, samtidig som viktige miljøverdier blir ivaretatt og utviklet. Skogbruket skal være sikret tilgang til frø og planter, og Statsforvalteren har som ansvar å kontrollere at treslag og provenienser blir brukt etter gjeldende regler og er skogbruksfaglig forsvarlig.

Skogskjøtsel skal føre til en langsiktig, bærekraftig ressursforvaltning ut fra en helhetlig vurdering av skogøkologiske, økonomiske og tekniske forhold, biologisk mangfold og mulige klimaendringer. Skogskjøtselen skal stimulere til en virkesproduksjon som i volum og kvalitet kan møte framtidens utfordringer.