Tilskudd til miljøtiltak i skog 2023

Det er øremerket 5,5 mill. kr i tilskudd til miljøtiltak i skog i 2023. Søknad sendes til, og behandles av, kommunen.

Publisert 17.04.2023

For 2023 kan søknader behandles og bevilges fortløpende i kommunene – med andre ord ingen søknadsfrist.

Det kan gis tilskudd til:

Etter forskrift om tilskudd til nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) § 6 kan det gis tilskudd til å ivareta og videreutvikle miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skog.

Dekning av merkostnad eller tap knyttet til skjøtselstiltak for å ivareta og utvikle miljøverdier i nøkkelbiotoper
Friluftslivstiltak og ivaretakelse og synliggjøring av kulturminner
Fjerning av frøformerte utenlandske treslag utenfor produksjonsbestand av slike

Det kan gis inntil 70 % tilskudd av medgåtte kostnader til disse tiltakene.

Dekning av tap for skogeiere som tar vare på nøkkelbiotoper i et større omfang enn det som forventes av næringa

Det kan gis inntil 30 % tilskudd, fratrukket en arealavhengig egenandel til dette tiltaket.

Dekning av merkostnader for å unngå veibygging som vil redusere «villmarkspregede områder»

Den sentrale rammen er gitt en absolutt beløpsgrense på kr. 75.000,- i tilskudd til den enkelte skogeier. Skal kommunen bevilge mer enn det, må det tas av kommunens NMSK-ramme.

Skogeier søker om tilskudd

Skogeier bør søke på ordningen digitalt, og kan gjøre dette fra egen skogfondskonto under "Skogfond på nett" (med innlogging via Altinn). 

Henvisning til søknadsskjema på papir (LDIR-911 B), og nærmere omtale om hvordan man søker, er gitt under Tilskudd til miljøtiltak i skog på Landbruksdirektoratets hjemmeside.

Forutsetninger og rammer

  • Ordningen har sin hjemmel i NMSK-forskriftens § 6 og forvaltes av kommunene etter reglene i denne
  • Det er bare grunneier (skogeier) som kan søke om tilskudd
  • Tilskuddet er betinget av en avtale mellom skogeier og kommune som anses godtgjort ved at skogeier kvitterer på vedtaksbrevet om at forutsetninger og vilkår for tilskuddet aksepteres
  • Ordningen er begrenset til områder der det drives skogbruk. Verneområder og områder som gjennom kommuneplan, reguleringsplan eller tilsvarende er regulert til annet enn landbruksformål – hvor ordinært skogbruk ikke kan drives - faller utenfor ordningen

Mer om kommunenes saksbehandling

Bevilgningen gis med en arbeidsfrist som gjør at utbetalingen kan skje på et senere tidspunkt. Det er dermed god tid til å få tilbakemelding og aksept fra skogeier før utbetaling. På samme måte som det blir god tid til å gjennomføre aktive skjøtselstiltak før utbetaling.

Under nedtrekksmenyen «Hjelp» i ØKS (Hjelp -> Opplæring -> Tilskudd og søknader -> Miljøtilskudd i ØKS) ligger det en video som trinn for trinn loser brukeren gjennom føring av søknad, saksbehandling, bevilgning og utbetaling av miljøtilskuddet. Det anbefales å gjøre søknads- og behandlingsprosedyre på den måten.

Les mer om saksbehandling av tilskuddet i retningslinjene til forvaltningen, som også ligger under Dokumenter i høyre margen på denne siden.