Skjøtsel av kantsoner mot vann og vassdrag

Regelverket for skjøtsel av kantsoner mot vann og vassdrag er nå presisert med mål om at hogsten skal gjennomføres likt. Foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken

En presisering av regelverket for skjøtsel av kantsoner langs vann og vassdrag skal bidra til at hogst blir gjennomført etter de samme prinsippene og i tråd med gjeldende regelverk. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.05.2021, Sist endret 12.01.2022

Regelverket for skjøtsel av kantsoner mot vann og vassdrag i skog er regulert i lov, forskrift og skogstandard. De er ikke helt likelydende i skjøtselkravene, og hogstutførelsen gjennomføres ulikt.  Nå har Statsforvalteren i Oslo og Viken gjennomgått regelverket i samråd med Landbruksdirektoratet og Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) og utarbeidet retningslinjer for hogst i kantsoner langs vassdrag. Hvordan dette skal praktiseres i forhold til vannressursloven blir oppsummert slik:

«Kantsoner langs vassdrag er viktige og trenger beskyttelse. Ved hogst må det settes igjen nok trær til at kantsonens økologiske funksjon ivaretas. Hvis grunneier av ulike grunner ser behov for å fjerne kantsonen, sier vannressursloven at det må innhentes dispensasjon fra Statsforvalteren før hogsten kan gjennomføres. Ved reetablering må det legges til rette for en naturlig kantvegetasjon.»

Det er viktig å legge merke til at det er tillatt å skjøtte en kantsone ved selektiv hogst. Det er den økologiske funksjonen til kantsonen som ikke skal endres. Løvtrær skal som hovedregel stå igjen langs vassdragene, det samme gjelder bartrær med godt rotfeste. Store, ustabile graner er utsatt for vindfelling som kan føre til erosjon- og flomskader i vassdragene. Slike trær kan det være hensiktsmessig å fjerne.

Les retningslinjene her

Søknad om dispensasjon

Det er grunneier som har ansvaret for at det opprettholdes kantvegetasjon langs vassdrag, og som eventuelt må søke om dispensasjon. I praksis vil hogster ofte planlegges av skogbruksledere og det kan være praktisk at søknaden sendes inn av dem. Vi har åpnet for en slik praksis, men presiserer at skogeieren er den formelle søker. Når skogbruksleder sender inn søknaden er det ikke behov for grunneiers underskrift. Dispensasjoner sendes til skogeier med kopi til skogbruksleder og kommunen.

Det er utarbeidet er eget søknadsskjema til søknad om dispensasjon. Søknadsskjemaet ligger til høyre, i Word- og pdf-format. Søknaden skal sendes elektronisk til Statsforvalteren i Oslo og Viken, sfovpost@statsforvalteren.no