Tilskudd til miljøtiltak i skog 2021

Det er øremerket 8 mill. kr i tilskudd til miljøtiltak i skog i 2021. Ordningen forvaltes av kommunene, og det er to søknadsfrister, 1. september og 1. november.

Publisert 17.03.2021

Etter forskrift om tilskudd til nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) § 6 kan det gis tilskudd til å ivareta og videreutvikle miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skog.

Det kan gis tilskudd til:

  • Dekning av merkostnad eller tap knyttet til skjøtsels- og tilretteleggingstilstak for å ivareta og utvikle miljøverdier, slik det er omtalt i forskrift og tildelingsbrev. Det kan gis inntil 70 % tilskudd.
  • Dekning av tap for skogeiere som tar vare på nøkkelbiotoper i et større omfang enn det som forventes av næringa. Det kan gis inntil 30 % tilskudd, fratrukket en arealavhengig egenandel.

Den sentrale rammen er gitt en absolutt beløpsgrense på kr. 75.000,- i tilskudd til den enkelte skogeier. Skal kommunen bevilge mer enn det, må det tas av kommunens NMSK-ramme.

Skogeier søker om tilskudd

Skogeier bør søke på ordningen digitalt og kan gjøre dette fra egen skogfondskonto i ´Skogfond på nett´ (med innlogging via Altinn). 

Nærmere omtale om hvordan du søker er gitt under Tilskudd til miljøtiltak i skog på Landbruksdirektoratets hjemmeside.

Noen forutsetninger og mer informasjon

  • Ordningen har sin hjemmel i NMSK-forskriftens § 6 og forvaltes av kommunene etter reglene gitt i nevnte forskrift.
  • Det er bare grunneier (skogeier) som kan søke om tilskudd.
  • Tilskuddet er betinget av en avtale mellom skogeier og kommune som anses godtgjort ved at skogeier kvitterer på vedtaksbrevet om at forutsetninger og vilkår for tilskuddet aksepteres.
  • Ordningen er begrenset til områder der det drives skogbruk. Verneområder og områder som gjennom kommuneplan, reguleringsplan eller tilsvarende er regulert til annet enn landbruksformål – hvor ordinært skogbruk ikke kan drives - faller utenfor ordningen.

Se vedleggene under Dokumenter i høyremargen for mer informasjon.