Mer viktig informasjon til deg som er skogeier i Oslo og Viken

Her kommer mer informasjon om sommerens situasjon i skogbruket. Det er innført en ny tilskuddsordning for skogeiere for å holde hogstaktiviteten i gang. I tillegg ber vi dere følge med på det som kan bli et større barkbilleangrep i sommer.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 22.06.2020

Her finner du informasjon om:

 

Til skogeiere i Oslo og Viken,

Vi viser til vår tidligere utsendelse til skogeiere i april, der vi informerte om koronasituasjonen i skogbruket, og hvordan det påvirket deg som skogeier i Oslo og Viken.

Vi sender dere her ytterligere informasjon om dagens situasjon. Her kan du blant annet lese om en ny tilskuddsordning som vil gjelde i 2020, som kan være aktuell for flere av dere å søke på. Vi oppfordrer deg til å melde interesse raskt til lokale skognæringsaktører, eller skogbrukssjefen i kommunen, dersom du ønsker å søke.

Det har vært en varm og tørr forsommer, og vi begynner nå å se økende antall barkbiller i skogen i store deler av regionen. Barkbillene søker til svekkede trær, som vindfall eller tørkestresset gran. Dersom været holder seg varmt og tørt også fremover, risikerer vi en stor oppblomstring av biller som kan gå til angrep også på frisk skog. Vi oppfordrer skogeiere til å sjekke skogen sin, og til å iverksette tiltak raskt for å begrense skadene. Les mer om dette lenger ned.

 

Vi håper dere setter pris på å bli informert på denne måten om viktige nyheter i skogbruket. Del dette gjerne med alle som kan ha interesse!

Ikke nøl med å ta kontakt med oss eller skogbrukssjefen i kommunen din dersom du har spørsmål eller tilbakemeldinger.

 

Hilsen

Nina Glomsrud Saxrud, landbruksdirektør, og resten av landbruksavdelingen hos Fylkesmannen.


Ny ordning med tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i 2020

Det er nylig innført en ordning med formål om å hjelpe lokale skogsentreprenører til å holde hjulene i gang i en krevende tid. Ordningen fungerer som et tilskudd som skogeiere kan søke på, som skal dekke merkostnader hos entreprenørene i denne tiden.

Ordningen åpner for å gi tilskudd til følgende driftsformer:

  • Tilskudd til helmekanisert tynning
  • Tilskudd til helmekaniserte drifter med høy driftskostnad
  • Tilskudd til taubanedrift

 I forskriften kan du lese en mer detaljert beskrivelse av hvilke tiltak som omfattes innenfor de aktuelle driftsformene.

Hogst av vindfall og tørkestressede trær er spesielt aktuelt i vår region

Av tiltakene som kan få tilskudd vil vi løfte fram hogst av vindfall og annen hogst for å ivareta skoghygiene (tørkestressede trær og lignende) som spesielt aktuelle i vår region.

Dette er viktige tiltak for å begrense faren for utbrudd av barkbiller på din eiendom, og er ytterst aktuelt i år. Se omtale lenger ned om at det er fare for et større barkbilleangrep i sommer.

Vær tidlig ute dersom du ønsker å søke tilskudd

Ordningen er fastsatt gjennom en midlertidig forskrift som gjelder for året 2020. I praksis får ordningen kortere virketid enn dette, da søknadsfristen for å søke tilskudd er 30. november. Driftene det søkes tilskudd om må være gjennomført før dette, og det må foreligge godkjent dokumentasjon på hogstvolum fra tømmerkjøperen innen samme frist.

Det er viktig at driften det skal søkes tilskudd om er avklart med næringsaktørene for å sikre avsetning av virket. Avsetning er en forutsetning for å kunne få tilskudd.

Dette vil i praksis si at skogeiere som ønsker å søke tilskudd gjennom ordningen må være raske til å ta kontakt med næringsaktørene i sitt område (Viken Skog, Glommen Mjøsen Skog, Norskog/Nortømmer, SB Skog m.fl.). Skogbrukssjefen i kommunen din kan gi hjelp til å videreformidle deg til disse.

Hvordan søker jeg?

Les mer detaljer om ordningen og hvordan du kan søke på Landbruksdirektoratet sin side.


Mye barkbiller i år

Den varme forsommeren har bidratt til gode yngleforhold for barkbiller. Når mange biller svermer samtidig kan det bety økt risiko for at billene klarer å slå ut levende skog.

Angriper først svekkede trær - så frisk skog

Billene angriper først og fremst tørkestresset skog, samt tømmerlunner og vindfall. Dersom det er mange skadde trær på et område kan barkbillene i løpet av sommeren formere opp nye generasjoner som gjør ytterligere skade også på frisk skog utover høsten og påfølgende år.

Siden mengden av biller ved inngangen til 2020 var relativt moderat, og vårmånedene kjølige og fuktige, er ikke situasjonen kritisk ennå. Men det er all grunn til å følge med på situasjonen og iverksette tiltak ved behov.

NIBIO sine nettsider kan du følge med på status i barkbilleovervåkningen. Der finner du også en illustrasjonsvideo som viser hvordan du kan kjenne igjen barkbilleangrep på gran.

Oppfordrer til å få tømmeret ut av skogen

Det er indikasjoner på at det ligger en del grantømmer ved skogsbilvei i utsatte områder. Vi vil på bakgrunn av situasjonen sterkt oppfordre til at grantømmer blir transportert ut av skogen før 1. juli.

Tømmerkjøperen har ansvar for å sørge for at alt hogd grantømmer er transportert ut av skogen innen 15. juli.

Vær obs hvis du har:

  • Tømmerlagre i skogen eller ved bilvei
  • Lokaliteter med mye tørkestressete grantrær, for eksempel på kolletopper og sandrygger i kystnære områder
  • Større mengder vindfall av gran
  • Varmt vær over en lang periode

Mulige tiltak

Det mest målrettete tiltaket for å dempe lokale populasjoner av granbarkbille er å gjøre noe med granvirket som er angrepet så raskt som mulig. Dette gjelder både tømmervelter, vindfall og stående trær.

Dette må gjøres før nye avkom blir flyveklare. Det betyr at angrepet granvirke bør være avbarket eller transportert helt ut av skogen helst innen 1. juli.

Skogeiere bør befare aktuelle områder i skogene sine. Aktuelle områder kan være flatekanter, eldre granskog på middels og høy bonitet, eller arealer med gran der sunnheten generelt er dårlig.


God kapasitet for oppdrag på ungskogpleie i regionen

Skognæringsaktørene i regionen melder om at de har bygget opp god kapasitet på arbeidslag som kan utføre ungskogpleie i sommer og utover høsten.

Ungskogpleie er rydding av bestand der trærne er opp til ca. 4-5 meters høyde. Dette er ett av de viktigste tiltakene du kan gjøre for å sikre en stormsikker skog med god kvalitet i fremtiden. Du kan lese mer om ungskogpleie og lønnsomhet i denne brosjyren fra Skogkurs.

Alle kommunene i regionen har tilskudd til ungskogpleie, og du kan bruke skogfond til å dekke kostnader knyttet til dette.

Vi oppfordrer til å ta kontakt med skognæringsaktører i ditt område for å bestille ungskogpleieoppdrag i år.


I tillegg ønsker vi å minne om disse sakene, som ble omtalt i utsendelsen i april, og som fortsatt er like aktuelle:

Fortsatt skogbrannfare

Det er fortsatt skogbrannfare mange steder i regionen. Risikoen er ekstra stor i år på grunn av større utfart enn normalt av turfolk m.m. Les mer om risikovarsel på nett og skogforsikring i vår sak fra april.


Ekstraordinært tilskudd til planting - søknadsfrist for skogeiere 1. september

Skogeiere som utfører eller organiserer plantearbeid selv kan søke om plantetilskudd før 1. september. Ordningen utgjør en flat sats på 1,30 kr pr. utsatt plante for all skogplanting som utføres i vår. Les mer om tilskuddet i vår sak fra april.


Skal du søke om tilskudd til skogbruksaktivitet eller skogfond? Gjør dette digitalt

Alle skogeiere har sin egen innloggingsmulighet til Skogfondssystemet gjennom Altinn der du kan sende inn søknader om tilskudd og skogfond digitalt.  Les mer i vår sak fra april.


Husk å sjekke om du har registrert epostadresse i Altinn

Vi oppfordrer deg til å sjekke om du har registrert inn riktig epostadresse på din side i Altinn.

Dette er viktig for at vi skal kunne nå ut til så mange som mulig av de mer enn 18 000 skogeierne i Oslo og Viken når vi sender ut viktig informasjon.