Felles handlingsplan for skogbruk i Oslo og Viken

Den nye regionen Oslo og Viken blir en stor skogregion, både med tanke på skogressurser og aktivitet. I området merkes det godt at konkurransen om tømmerstokken har vært stor de siste årene. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 28.01.2020

Med dette som bakteppe har vi satt i gang arbeidet med å lage en felles handlingsplan for skogbruk i regionen.

Handlingsplanen skal samle skogforvaltningen og skognæringen i tre tidligere fylker, samt Oslo. Den har som mål å være et første ledd i å tenke sammen omkring viktige problemstillinger og målrette virkemiddelbruken.

Felles kunnskapsgrunnlag om behov og utfordringer


Første steg i prosessen med ny handlingsplan har vært å skaffe et felles kunnskapsgrunnlag for å se trender og utfordringer i regionen. Vi har samlet statistikk over aktivitet i primærskogbruket, og bedt om innspill fra skogbrukssjefene i kommunene på hva som er behov og målsetninger i neste femårsperiode.

Vi har fått innspill fra nesten 60 kommuner i nye Viken. Kommunene har vært oppfordret til å inkludere lokale næringsaktører o.l. i innspillsarbeidet.

 

Høy hogstaktivitet og behov for ungskogpleie

Innspillene gir mange felles signaler fra hele regionen. Så godt som alle kommuner gir tilbakemelding om store behov for ungskogpleie, der et summert anslag for behov ligger på cirka 140 000 dekar i året.

For planting, markberedning og tynning mener kommunene at det er et høyere behov enn dagens aktivitetsnivå. For skogsvei gis det et behov for ombygging av cirka 180 km vei per år.

I de sentrale og østlige delene av regionen har hogstaktiviteten økt mye de siste årene. Flere kommuner peker på at data fra områdetakster antyder at hogstaktiviteten ikke bør bli høyere enn den er i dag, og heller bør reduseres eller vris over til andre treslag enn gran i årene fremover.

 

Videre arbeid med forankring

I arbeidet med å bygge en felles identitet i den nye regionen så opplever vi at arbeidet med en felles handlingsplan gjør de ulike nivåene og områdene bedre kjent med hverandre.

Vi har videre diskutert innspillene i det nyopprettede Kontaktutvalget for skogbruk i Oslo og Viken, der næringsorganisasjonene, fylkeskommunen, Skogselskapet og skogbrukssjefer fra tre kommuner er med. 

Satsingsområdene vi er enige om å løfte fram i handlingsplanen er:

  • Økt aktivitet i primærskogbruket
  • Fortsatt satsing på infrastruktur
  • Trebruk

Handlingsplanen vil bli utarbeidet i samarbeid med lokale skognettverk utover våren, og skal være ferdig før sommeren.