Ekstraordinær tiltakspakke til skogbruket for å opprettholde aktivitet

Regjeringen har lansert en ekstraordinær tiltakspakke for skogbruket på 50 millioner kroner. Formålet med tiltakspakken er å bidra til hogstaktivitet i skogbruket i en periode med redusert etterspørsel etter sagtømmer forårsaket av Covid 19-utbruddet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.05.2020

Regjeringen skriver på sine nettsider:

Verdikjedene i skogbruket er rammet av koronakrisen. Redusert aktivitet i byggsektoren har medført lavere etterspørsel etter trelast fra sagbrukene. Når sagbrukene etterspør mindre sagtømmer, rammes mye av den normale hogsten i skogbruket som utføres av skogsentreprenører. Dette får også negative konsekvenser for treforedlingsindustrien som bruker den delen av tømmeret som ikke går til sagbrukene, også kalt massevirke.

Tiltakspakken vil bli innrettet for å holde skogsentreprenører sysselsatt gjennom å vri hogst over på tynning, der det tas ut mest massevirke. Også andre aktivitetsfremmende tiltak med hjemmel i forskrift for nærings- og miljøtiltak i skogbruk vil bli vurdert. Landbruks- og matdepartementet har gitt Landbruksdirektoratet i oppgave å utforme den praktiske forvaltningen av midlene.

Regjeringen Solberg legger fram revidert nasjonalbudsjett 2020 for Stortinget 12. mai. Normal behandling av revidert nasjonalbudsjett i Stortinget skjer i slutten av juni.

Fylkesmannens rolle

Fylkesmannen vil være med i utforming/innretning av tiltakspakken i samarbeid med Landbruksdirektoratet.