Skogbruk

Statsforvalterens oppgaver innenfor skogbruk er knyttet til den langsiktige forvaltningen av skog som ressurs for lønnsom næringsvirksomhet. I samarbeid med andre aktører er Statsforvalteren også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvalteren skal være en pådriver for økt bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også et viktig mål å bidra til at vi har en infrastruktur som kan sikre en effektiv og lønnsom hogst, samtidig som næringen tar hensyn til miljøet. Statsforvalteren gir veiledning og bistand til kommunene på områder som landbruksveier, skogskader, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområder er koordinering av skogbruksplanleggingen i fylket, forvaltning av skogfondsordningen, tilskuddsforvaltning og kontrolloppgaver.

Vis mer


Publisert 06.07.2020

Skogfagdag Oslo og Viken VEST 3. september

Vi planlegger to skogfagdager med samme tema. For kommunene vest for Oslo blir samlingen 3. september. Tema blir bl.a. hogst i kantsoner langs vann og vassdrag.


Publisert 06.07.2020

Høring: Handlingsplan for skogbruk i Oslo og Viken 2020-2024

Handlingsplanen er utarbeidet i samarbeid med kommunene og skognæringsorganisasjonene i regionen. Frist for høringsinnspill er 01.10.2020.


Publisert 22.06.2020

Mer viktig informasjon til deg som er skogeier i Oslo og Viken

Her kommer mer informasjon om sommerens situasjon i skogbruket. Det er innført en ny tilskuddsordning for skogeiere for å holde hogstaktiviteten i gang. I tillegg ber vi dere følge med på det som kan bli et større barkbilleangrep i sommer.


Publisert 19.06.2020

Økt fare for barkbilleangrep

Har du mye vindfall eller tørkestresset skog på eiendommen din? Da er det grunn til å sette inn tiltak raskt for å begrense angrep av barkbiller.


Publisert 18.06.2020

Tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020

Det er fastsatt et ekstraordinært tilskudd med varighet ut 2020. Skogeiere kan søke om tilskudd til skogbrukstiltak innen bestemte driftsformer.


Publisert 08.06.2020

Gratis kurs for entreprenører som bygger skogsvei

Skogkurs tilbyr nettkurs for både hogstentreprenører og maskinentreprenører som bygger skogsvei. De tilbyr nå tre forskjellige gratis kurspakker fram til 1. september 2020.


Publisert 06.05.2020

Ekstraordinær tiltakspakke til skogbruket for å opprettholde aktivitet

Regjeringen har lansert en ekstraordinær tiltakspakke for skogbruket på 50 millioner kroner. Formålet med tiltakspakken er å bidra til hogstaktivitet i skogbruket i en periode med redusert etterspørsel etter sagtømmer forårsaket av Covid 19-utbruddet.


Publisert 27.04.2020

Viktig informasjon til deg som er skogeier i Oslo og Viken

Her følger nyheter om koronasituasjonen i skogbruket. Vi oppfordrer skogeiere til å holde aktiviteten i gang i skogen i en presset tid.


Publisert 28.01.2020

Felles handlingsplan for skogbruk i Oslo og Viken

Den nye regionen Oslo og Viken blir en stor skogregion, både med tanke på skogressurser og aktivitet. I området merkes det godt at konkurransen om tømmerstokken har vært stor de siste årene. 


Publisert 11.06.2019

Oslo og Viken - en viktig skogbruksregion

Det nye fylkesmannsembetet i Oslo og Viken har nå fungert i et halvt år, og består av fire fylker med store skogressurser og -tradisjoner. Prosessen med å samle regionen og tenke sammen er godt i gang.