Urbant landbruk

Urbant landbruk er ett av satsingsområdene i regionalt næringsprogram

Urbant landbruk omfatter tradisjonelt landbruk i urbane strøk og urbane dyrkingsaktiviteter. Urbant landbruk er todelt, og består av tradisjonell gårdsdrift i urbane områder som leverer varer og tjenester direkte til byens eller tettstedets befolkning. Den andre delen er dyrkingsaktiviteter uten direkte næringsøkonomisk betydning, som ofte har et sosialt formål i tillegg til lokal matproduksjon.

Urbant landbruk kan bidra til kunnskapsutveksling mellom landbruket og befolkningen, utvikling av gode møteplasser mellom bonde og forbruker i byen, utvikling og styrking av nettverk mellom bønder og forbrukere, og kan gi landbruket flere muligheter som tjenesteleverandør til urbane strøk.

Oslo og Viken har mange urbane landbruksaktiviteter i byer og tettsteder. Disse utgjør et stort potensial for gårdbrukerne, spesielt innen grønnsaks-, frukt-, og bærproduksjon. Urbant landbruk er også viktig for en miljøvennlig byutvikling, byens kulturlandskap og grønne lunger, og for tiltak innen utdanning-, helse- og sosialsektoren.

Det bynære landbruket omfatter alle gårder i randsonene av tettbygde strøk og har en unik nærhet til et stort marked i Oslo og Viken, - spesielt innen grønnsaks-, frukt-, og bærproduksjon og innen tjenesteytelse, som f.eks. Inn på tunet og landbruksbasert reiseliv. Gårdbrukerne skjøtter et viktig kulturlandskap med beitedyr, åkerdrift og skog, som ofte er turområder for befolkningen. Presset på dyrket mark er stort, og aktive gårder med mat- og tjenesteproduksjon bidrar til å verne om matjorda i en region med landets beste matjordressurser.

Vårt mål med urbant landbruk er derfor å øke kunnskapen om norsk matproduksjon i befolkningen, og at urbant landbruk skal være en brobygger mellom landbruket og befolkningen. Tradisjonell gårdsdrift i og rundt byer og tettsteder, utvikling av andelslandbruk og ulike urbane dyrkingsaktiviteter er derfor viktig. Økt forståelse for verdien av matjord kan føre til en reduksjon i omdisponering av dyrka mark til andre formål og styrker jordvernet.

Les mer i regionalt næringsprogram for Oslo og Viken

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 19.04.2021

Ny nettside for markedshage-prosjekt

Småskala grønnsaksdyrking har fått "ny giv" på mange småbruk de siste åra, gjennom prinsippa for markedshage-drift. 


Publisert 16.09.2020

Satser på markedshager

En ny modell for småskala produksjon av grønnsaker har vokst frem de senere år. Et samarbeid mellom aktører i Sverige og Norge jobber nå for å tilrettelegge for mer lønnsom, småskala grønnsaksdyrking for lokalmatsalg, også kalt markedshagemodellen


Publisert 29.03.2019

Urbant landbruk – rapport

Interessen for matens opprinnelse er stigende i den urbane delen av befolkningen. Urbant landbruk er tema i ny rapport som viser mulighetsområder og potensialer.