Nye rundskriv fra LMD innenfor eiendomslovgivningen – jordlov, konsesjonslov

Landbruks- og matdepartementet har 26.05.2021 gitt ut to ny rundskriv om praktiseringen av jord- og konsesjonslovgivningen. 

Publisert 09.06.2021

Rundskrivene er oppdatert ut fra gjeldende praksis og inneholder samtidig noe tydeligere signaler om blant annet:  

  • Praktiseringen av regler knyttet til jordvern  
  • Aksjeselskaper som kjøper landbrukseiendom 
  • Forholdet mellom delingsbestemmelsen i jordloven og reglene om husdyrkonsesjon 

Rundskrivene erstatter de fire rundskrivene om konsesjon, priskontroll og boplikt, driveplikt, omdisponering og deling, samt bestemmelsene om overføring av myndighet og forskrift om saksbehandling i kommunen. Les rundskrivene på regjeringens nettsider