Hva sier jordloven?

Formålet med jordloven er å sikre at arealressursene blir brukt på den måten som er best for samfunnet og for de som har yrket sitt i landbruket. Arealressursene omfatter både jord, skog, bygninger og rettigheter.

Skal du dele en landbrukseiendom, må du søke om tillatelse til deling etter jordloven § 12. Delingstillatelse etter jordloven kommer i tillegg til delingstillatelse etter plan- og bygningsloven.

Skal dyrka jord og dyrkbar jord brukes til et formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon, må du søke om tillatelse til omdisponering etter jordloven § 9.

Kommunen er vedtaksmyndighet og Statsforvalteren er klageinstans.

Les mer om jordloven på Landbruksdirektoratets nettside.