Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) kan gis til gårdbrukere som gjør en innsats ut over det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.

SMIL er en forkortelse for Spesielle miljøtiltak i jordbruket.

Formålet med disse midlene er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapene i jordbruket. Samt redusere forurensingen fra jordbruket, ut over det som blir forventet gjennom vanlig jordbruksdrift. Et viktig mål med ordningen er å få til en mer målrettet innsats med utgangspunkt i lokale behov, utfordringer og malsettinger.

Statsforvalteren fordeler SMIL-midlene til kommunene med grunnlag i kriterier angitt i Regionalt miljøprogram (RMP).

SMIL-midlene skal gå til miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift. Formålet med ordningen er å redusere forurensingen fra jordbruket og ivareta natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapene. SMIL bidrar til å fremme landbrukets miljøinnsats med utgangspunkt i lokale behov, utfordringer og målsettinger.

Søkere kan være foretak som er berettiget produksjonstilskudd og eiere av landbrukseiendom hvor det foregår tilskuddsberettiget produksjon.

Lokale prioriteringer – lokale strategier

Landbruksforvaltningen i Oslo og Viken har gått gjennom en del endringer det siste året. Regionalt miljøprogram var nytt i 2019 og gjelder for perioden 2019-2022. Vi fordeler SMIL-midlene til kommunene med grunnlag i kriterier angitt i Regionalt miljøprogram (RMP).

Kommunen utarbeider egne tiltaksstrategier hvor de prioriterer miljøtiltak som er best egnet i sin kommune.

Tiltaksstrategier i Oslo og Viken

Lurer du på hvilke prioriteringer som gjelder i din kommune? Vi har laget en kartapplikasjon der du kan hente frem og se på SMIL-tiltaksstrategier for kommunene i Oslo og Viken. Kartapplikasjonen finner du på undersiden vår Kart.

Elektronisk søknad

Søknader skal sendes inn digitalt med innlogging via ID-Porten i Altinn.