Klima- og miljøprogram

Kulturlandskap i Eidsberg - Foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken

Har du en prosjektidé om klimautfordringer i landbruket? Da kan du søke Statsforvalteren om midler fra Klima og miljøprogrammet. 

Klima- og miljøprogrammet (KMP) gir prosjektstøtte til praktisk rettet kunnskapsutvikling, utredninger og informasjonstiltak som kan bidra til at målene for programmet nås.  

Temaer som faller inn under programmet:

 • Klimatilpasning
 • Klimagassutslipp
 • Jord
 • Naturmangfold/kulturminner i kulturlandskapet
 • Forurensning til vann, jord og luft.
 • Økologisk landbruk

Prioriteringer 2024

Vi prioriterer prosjekter som styrker klimavennlig driftspraksis og kunnskap om klimautfordringer i jordbruket. I tillegg er det i Regionalt miljøprogram (RMP) 2023-2026 for Oslo og Viken løftet frem følgende tema:

 1. Karbonlagring i jord og jordhelse, blant annet med fokus på kunnskapsoverføring fra det økologiske landbruket.
 2. Øke kunnskapen om plogfri korndyrking, med vekt på høstkorndyrking.
 3. Tilbud om miljørådgivning på foretaksnivå i områder under marin grense der det ennå ikke er regionale miljøkrav.
 4. Bidra til å spre kunnskap om miljøkravforskriften spesielt og vannmiljøtiltak generelt.
 5. Bidra til kunnskapsutvikling innen økologisk jordbruk blant annet gjennom utredninger, forsøk og utprøvinger av driftsmetoder.
 6. Veiledning av tiltak knyttet til pollinerende insekter
 7. Veiledning om redusert forbruk av glyfosat og andre plantevernmidler 

Et viktig vilkår for tildeling er at kunnskap fra prosjektet gjøres tilgjengelig for næringsutøverne og raskt implementeres i praktisk jordbruk.

For prosjekter av nasjonal karakter og/eller med nasjonal overføringsverdi viser vi til nasjonalt KMP. Les mer på Landbruksdirektoratet.no

Statsforvalteren i Oslo og Viken har i 2024 en total ramme på kr 2 400 000,-

Hvem kan søke?

 • landbruksforetak eller andre bedrifter
 • kommuner
 • fag- eller næringsorganisasjoner
 • kompetansebedrifter, utrednings- eller forskningsmiljøer

Søknad sendes elektronisk via Altinn, på søknadsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet.

For mer informasjon om tildeling, se Retningslinjer ved tildeling – KMP i Oslo og Viken.

Søknadsfristen er 1. mars 2024.