Produksjonstilskudd 2020 - praktisering av § 4, tredje og fjerde ledd

Etter forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i 
jordbruket § 4 tredje og fjerde ledd, kan det ikke gis areal- og kulturlandskapstilskudd dersom det foretas inngrep som forringer kulturlandskap eller det ikke er etablert vegetasjonssone på minst 2 meter mot vassdrag. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 27.01.2021

Landbruks- og matdepartementet ber landbruksforvaltningen om å avvente praktiseringen av § 4, tredje og fjerde ledd. Dette gjelder også søknadsåret 2020.

Les brevet fra LMD om hvordan dette skal praktiseres.