Kontroll av søknadene om produksjonstilskudd 2020

Noen av de maskinelle kontrollene i eStil-PT, er endret eller fjernet i år. I sluttfasen av saksbehandlinga er det noen rapporter dere bør kjøre. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.12.2020

Rapportene ligger under valget «Rapporter» i eStil-PT. Før dere gjør dere ferdige med saksbehandlinga, oppfordrer vi dere til å kjøre:

 • Avviksrapport  ved avvik skal avkorting vurderes og dokumenteres. 
 • Rapport om vanlig jordbruksproduksjon av frukt, bær og potet 
 • Rapport om vanlig jordbruksproduksjon på sau 
 • Rapport om mulig driftsfellesskap  

 

I LIB finnes flere rapporter som kan være til hjelp for å sjekke om et foretak har hatt leveranser av melk, kjøtt mv. Vi vil trekke fram en rapport som viser kornleveranser: 

 • «LEV200 Korn- og såkornleveranser», der rapportene R205 viser «Kommuneoversikt per produsent» og R206 som viser «Produsentoversikt per måned.» 

Obs – de nye kommunenummerene finnes sist i verdilista for «Velg kommune». 


Bakgrunn

En av hovedkonklusjonene i Riksrevisjonens rapport om «Undersøkelse av myndighetenes saksbehandling og kontroll av produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket», som kom i fjor høst, var at kommunens vurderinger og begrunnelser for tilskuddsvedtakene i mange tilfeller ikke er dokumentert. Landbruksdirektoratet har gjort noen endringer i eStil-PT for å forbedre støtten til saksbehandler. Det innebærer blant annet at de maskinelle kontrollene er endret. En annen endring er at alle avvik nå må begrunnes før saksbehandlinga kan avsluttes. Se saksbehandlingsrundskrivet, nummer 2020/29, kapittel 4.  

 

Oversikt over endringer

Antall meldinger er redusert: 

Maskinelle kontroller kommer nå der det er en klar risiko for feil. Informasjonsmeldinger vises ikke lenger for saksbehandler: 

 • Noen av informasjonsmeldingene er blitt varselmeldinger. 
 • Andre informasjonsmeldinger er fjernet for saksbehandler. 

 

Kontroller som er fjernet: 

Kontroller der saksbehandler ikke skal gjøre noe, men som er ren informasjon er tatt ut. 

Eksempler: 

 • «Minstekvantum for tomat og slangeagurk er 2000 kg per foretak, jf. jordbruksavtalen. Foretaket har levert en mindre mengde enn minstekvantum, og det vil derfor ikke bli gitt tilskudd for disse.» 
 • «Maksimalbeløpet for tilskudd for husdyr er 530 000 kroner per foretak, jf. jordbruksavtalen.» 

 

Kontroller der saksbehandler ikke skal gjøre noe, men som skal hjelpe søker med å fylle ut all informasjon, er tatt ut for saksbehandler. 

Eksempler:

 • «Foretaket hadde sauer på telledato 1. mars, men har ikke ført opp sauer sanket fra utmarksbeite.» 
 • «Grovfôrareal er registrert, men dyr eller salg er ikke registrert. Det blir ikke gitt tilskudd for grovfôrarealet.» 

 

Kontroller som er endret 

Enkelte kontroller er gjort om fra informasjonsmelding til varselmelding. Dette er meldinger saksbehandler skal vurdere. 

Eksempel:

 • «Foretaket har ført opp at det disponerer melkesau (kode 139). Stemmer dette?» 

 

Informasjonsmelding om ingen lammeslakt er gjort om til en varselmelding. 

Eksempel 

 • «Foretaket har ført opp at det disponerte søyer 1. mars uten at foretaket har levert lam til slakt.» 

 

Informasjonsmelding om lav avdrått og lav reproduksjon er tatt ut og plassert i rapport. 

Eksempel 

 • «Antall lammeslakt per søye er lavt.» 
 • «Foretakets gjennomsnittlige slaktevekt på lam er {X} kg. Dette er under 70 prosent av landsgjennomsnittet.»