Nye erosjonsrisikokart i RMP

De nye erosjonsrisikokartene fra NIBIO ble tatt i bruk i forbindelse med søknadsomgangen for regionale miljøtilskudd i 2021.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.12.2021

Kartene er basert på en nyere modell som tar mer hensyn til blant annet nedbør, jordsmonn og hellingslengder. Det nasjonale kartgrunnlaget er utarbeidet for å gi et mest mulig felles grunnlag for saksbehandling og for å bidra til likebehandling av søkere uavhengig av kommuner og fylker.

Erosjonsrisikokart

Erosjonsrisikokartene benyttes i første rekke som grunnlag for erosjonsreduserende tiltak i landbruket. Kartene viser risikoen for at jordpartikler blir revet løs og transportert bort sammen med vannet når arealet blir jordarbeidet.

Det er nå utarbeidet to erosjonsrisikokart. Det ene viser risikoen for flateerosjon, som dekker prosessene flateerosjon, erosjon i riller/furer, og jordtap gjennom drensrør. I dette kartet deles erosjonsrisiko inn i fire klasser, ut ifra estimert mengde jordtap. Det andre kartet viser hvor det kan være risiko for drågerosjon, dvs. erosjon i søkk/forsenkninger i terrenget. Kartene tar utgangspunkt i faktorer som jordtype, klima (nedbør, snø, tele), terreng (hellingsgrad, hellingslengde, dråg) og vegetasjon. Den nye modellen og kartet ligner nå mer på virkeligheten enn de tidligere har gjort.

Flateerosjonskartet og drågerosjonskartet er grunnlaget for det nye tilskuddsklassekartet som Landbruksdirektoratet har utarbeidet til bruk i eStil-RMP.

Hvordan skal forvaltningen forholde seg til tilskuddsklassekartet?

Tilskuddsklassekartet i eStil-RMP skal ligge til grunn ved saksbehandling av søknader om regionale miljøtilskudd i Oslo og Viken fra og med søknadsomgangen 2021. Kommunen kan ikke endre erosjonsrisikoklasse på allerede erosjonsklassifisert areal.

Erosjonsrisikokartene danner grunnlag for utmåling av regionalt miljøtilskudd til tiltakene «ingen jordarbeiding om høsten» og «gras på arealer utsatt for flom og erosjon» i Oslo og Viken. Kommunene skal legge tilskuddsklassekartet til grunn for sine vedtak.

Der det ennå ikke er utført jordsmonnkartlegging, vil arealene fortsatt måtte plasseres i de ulike klassene etter manuell metode.

Feil i kartet?

Kartene er et viktig verktøy for å vurdere hvilke areal som er mest erosjonsutsatte og for å velge rett tiltak på rett sted. Kart er en forenkling av virkeligheten, og et tematisk kart er et kart som er utformet for å vise ett eller et fåtall temaer som blir sterkt fremhevet.

Vi ser ikke bort fra at det unntaksvis er tilfeller som er åpenbart feil og som kan rettes. Dersom kommunene og/eller søker er uenige i klassifiseringen av erosjonsrisikoklassene i tilskuddsklassekartet, bes dere sende inn en detaljert beskrivelse av problemstillingene til NIBIO. NIBIO kan da bruke tilbakemeldingene i en eventuell oppdatering av beregningsmodellen bak tilskuddsklassekartet og rette eventuelle feil i kartet.

Søker har anledning til å klage på vedtaket om regionalt miljøtilskudd, inkludert på hvilke fakta kommunen har lagt til grunn for vedtaket. Det kan ikke klages direkte på erosjonsrisikokartene, men på utmåling av tilskudd. Slik klage behandles av kommunen og sendes på vanlig måte til Statsforvalteren for endelig behandling.

 

Les mer på NIBIO sin temaside om nytt erosjonsrisikokart.