Informasjonsbrev 46/2023 - uke 49

Logo for informasjonsbrev til kommunal landbruksforvaltning
 • Redusert tilgjengelighet 7. desember
 • Tilskudd produksjonssvikt
 • ØKS - godkjenne virkesopplysninger innen 14. desember
 • Skog - presisering om flaterydding og bruk av skogfond
 • Tiltak for å bedre tilgangen på veterinærtjenester
 • Påminnelser
 • Kommende fagsamlinger
 • Kommende digitale møteplasser
 • Eksterne nyheter
Publisert 06.12.2023

Redusert tilgjengelighet 7. desember

Landbruksavdelingen har avdelingssamling 7. desember og er ute av huset hele dagen.

 

Tilskudd produksjonssvikt

 • Digital møteplass. Minner om at det IKKE er digital møteplass torsdag 7. desember på grunn av avdelingssamling. Neste digitale møteplass er 14. desember – registrer deg her og få invitasjon i Outlook.
 • Nytt om produksjonssvikt. I slutten av forrige uke kom det flere nyheter som kom for sent for å være med i forrige ukes informasjonsbrev. Disse finner du her i produksjonssviktnytt – uke 48 og gjelder blant annet nye satser fra nyttår, utsatt frist for utbetaling i 2023, bruksanvisning for ettersending av dokumenter og tips til honningsaker.
 • Søknadsstatus. Per 5. desember har vi betalt ut forskudd i 1466 søknader – totalt 131,5 millioner. Vi fortsetter å betale ut tilskudd til alle saker som kommer inn til oss før jul. Se oppdatert søknadsstatus på nettsiden vår

 

ØKS - Godkjenne virkesopplysninger 2023-12 – frist 14. des.

Virkesopplysninger for periode 2023-12 blir klar for kontroll og godkjenning i kommunene 8. desember. Frist for å godkjenne er 14. desember. Husk også eventuell fil med manuelt registrerte.

Kontaktperson: Ida Marie Strekerud

 

Skog - Presisering om flaterydding og bruk av skogfond

Landbruksdirektoratet har fått spørsmål om bruk av skogfond ved flaterydding betinger at tiltaket gjøres etter hogst, og presiserer til oss i epost 24. november:

“Det er behovet for nødvendig forarbeid knyttet til foryngelse som avgjør om skogfond kan brukes til formålet eller ikke. Om dette arbeidet utføres før eller etter hogst, er etter forskriftens ordlyd ikke det avgjørende. Vår vurdering er at forhåndsrydding før hogst som regel har sin hovedmotivasjon i å forenkle drift og senke driftspris. Forhåndsrydding for å forenkle drift og senke driftspris er en kostnad som ikke kan dekkes med skogfond.

Dersom arbeidet utføres etter hogst, er vurderinga fortsatt knyttet til om det er et nødvendig forarbeid for å få opp tilfredsstillende foryngelse, men det er da etter vår vurdering, lettere å sannsynliggjøre nødvendigheten.” Les oppdatert tekst på Landbruksdirektoratets nettsider.

Flaterydding før hogst kan altså gjennomføres. Hvis kommunen får søknad om dette, må det stilles krav til søker om å differensiere kostnader til forhåndsrydding (driftskostnad) og flaterydding (investering i fremtidsskog). I tillegg skal tiltaket være både faglig og økonomisk forsvarlig.

Kontaktperson: Olav Granheim

 

Vilt-kontakter på Klima- og miljøvernavdelingen

I forbindelse med kurset vi hadde i høst for nyansatte på landbrukskontorene, var det ønske om en oversikt over hvem på Klima- og miljøvernavdelingen hos oss som primært jobber med vilt.

Per desember 2023 er dette følgende ansatte:

 • Åsmund Fjellbakk:  Rovvilt/Rovfugl/Sjøfugl/Viltfondet/Villsvin m.m.
 • Asle Stokkereit: Rovvilt/Rovfugl/Sjøfugl/Viltfondet/Flaggermus m.m.
 • Kjetil Heitmann: Villrein/Jerv/Høyfjellsøkologi/Viltfondet m.m.
 • Olav Haaverstad: Rovvilt/Villrein
 • Christian Hillmann: Rovvilt
 • Sigurd Bakken: Rovvilt
 • Astrid Fredriksen: Rovvilt


På landbruksavdelingen er Otto Galleberg kontaktperson på villrein, mens Jonny Storbråten, Marit Surlien Hoen og Otto Galleberg er kontaktpersoner på beitedyr og rovvilt.

Her finner du lenke til kontaktinformasjon til ansatte hos Statsforvalteren.
Minner samtidig om lista over de ansatte på landbruksavdelingen og hvem som jobber med hva.

 

Tiltak for å bedre tilgangen på veterinærtjenester

LMD har gitt den Den norske veterinærforening midler til å bygge opp en mentorordning for nye veterinærer. DNV har også fått penger til et prosjekt som skal bidra til å bedre veterinærtjenestene i distriktene. Les mer på nettsidene til regjeringen

 

Påminnelser

 

Agros – siste frist for å godkjenne vedtak 

Fagsystemet Agros er stengt fra og med 11. desember og til og med 3. januar. I denne perioden vil det ikke bli kjørt utbetalinger og tilbakebetalingskrav fra Agros. Det betyr at alle saker som skal inngå i 2023, må være godkjent i Agros senest søndag 10. desember.  

Følgende ordninger har utvidet frist for godkjenning i Agros:  

 • Utbetalinger av tilskudd til veterinærreiser må være godkjent i Agros seinest fredag 15. desember 
 • Utbetalinger av tilskudd ved produksjonssvikt må være godkjent i Agros seinest onsdag 13. desember 

Fra 4. januar kan dere godkjenne vedtak når Landbruksdirektoratet/Statsforvalteren har lagt inn ny ramme for ordningen det gjelder. Informasjonen om dette er tilgjengelig når du logger inn på tjenesteportalen/Agros. 

Kontaktpersoner: Janne Fossum og Marit S. Hoen 

 

Produksjonstilskudd – frister/viktige datoer 

Fristene for saksbehandlinga går fram av saksbehandlingsrundskrivet, kapittel 2:

 • 23. desember – frist for å gjennomføre kontroll av 10 % av søknadene. Samme dag er det frist for å saksbehandle søknadene og sette dem til foreløpig godkjent eventuelt avvist/avslått.
 • 19. januar – frist for å sette søknad med etterregistrerte opplysninger til foreløpig godkjent eventuelt avvist/avslått.
 • 4. februar – frist for å fatte vedtak med endelig godkjenning.
 • 14. februar – hovedutbetaling.

 Kontaktpersoner: Ragnhild Skar og Egil Kolberg

 

 

Kommende fagsamlinger

 

Dato    

Tema     

Påmelding     

7.-8. februar 

Kommunesamling 2024 

Les mer

5. mars 2024

Webinar om kontrollplan for produksjonstilskudd

Mer informasjon og lenke til påmelding kommer i februar.

20. mars

Klimasmart skogbruk: Ungskogpleie - samling med tema kommunikasjon

Les mer og meld deg på her

Se kurs- og konferansekalender på nettsiden vår for mer informasjon.    

 

Kommende digitale møteplasser

 

Tema

Datoer

Påmelding

Tilskudd produksjonssvikt

14. desember

Registrer deg til hvert enkelt møte og få kalenderinvitasjon i Outlook.

Produksjonstilskudd

12. desember

Send epost til Ragnhild Skar om du mangler kalenderinvitasjon i Outlook.     

Miljøordningene

5. desember

9. januar

Send e-post til Janne Fossum om du mangler kalenderinvitasjon til møteserien i Outlook.    

Lovsaker

Ny dato kommer etter nyttår

 

 

Eksterne nyheter

 

Fagdag om bioenergi i Råde

Skogselskapet i Østfold inviterer til inspirasjonsdag for politikere og andre i kommunal administrasjon som ønsker å få mer kunnskap og erfaring om klimavennlig oppvarming av offentlig bygg. Fagdagen er torsdag 14. desember fra kl. 09.30 til 12.30 på Bøndernes hus i Råde. Påmeldingsfrist mandag 11. desember til ostfold@skogselskapet.no

 

Webinarer om utmark

Nasjonalt senter for fjellandbruk arrangerer gratis og åpne webinar om “Juss i utmarka” og “Beitedyr i utmarka og hund som skader småfe” 11. og 14. desember. Les mer om program og påmelding på facebook-siden til Nasjonalt senter for fjellandbruk

 

 


Ønsker du oversikt over de tidligere sakene fra infobrevene våre? Se oversiktssiden vår Informasjonsbrev til kommunal landbruksforvaltning. Her kan du også melde deg på infobrevene våre.