Økt skogplanting i Oslo og Viken

Bilde som viser grønne planter
Granplanter klare for utplanting Foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Tallene for fjoråret er nå klare. De viser at for første gang er målet om 10 millioner planter nådd i Oslo og Viken.

Publisert 13.03.2023, Sist endret 13.03.2023

Du finner sammenstillingen Skogfondregnskap og statistikkoppgave for 2022 i høyremargen på denne siden.

Godt nivå for planting

Kort oppsummert er 2022 det første året som planteaktiviteten har passert 10 millioner planter i Oslo og Viken. Vi må tilbake til starten av åttitallet for å finne tilsvarende plantetall i de tidligere fylkene som nå utgjør regionen.

Dette er gledelig, og i tråd med målsetningen for planteaktivitet i den gjeldende Handlingsplan for skogbruk i Oslo og Viken 2021-2025.

Forsatt for lite ungskogpleie

For de andre skogskjøtseltiltakene ser vi ikke den samme økningen. Nivået for ungskogpleie har holdt seg ganske stabilt de siste årene, og i fjor ble litt over 75 000 dekar ungskog ryddet i Oslo og Viken.

Dette er et betydelig areal, men vi skulle gjerne sett en stigende trend også for ungskogpleie, slik som vi ser for planting. Det anslåtte behovet for ungskogpleie er anslått å være nesten dobbelt så stort som fjorårets nivå.

Vi mener ungskogpleie er et av de viktigste skjøtselstiltakene for å sikre god kvalitet på framtidsskogen, og ønsker å gjøre flere skogeiere oppmerksomme på dette. Vi har en målsetning om å øke ungskogpleieaktiviteten til 110 000 dekar årlig innen 2025, og vi jobber sammen med de andre aktørene i skogbruket om å få til dette. Blant annet vil ungskogpleie være hovedprioritet i prosjektsatsingen vår Klimasmart skogbruk i tiden framover.

Om rapporten

Statsforvalteren i Oslo og Viken fører regnskap over skogfond- og rentemidlene av skogfondet. Skogeierens skogfond skal brukes til tiltak som stimulerer til aktiv bruk av skogressursene og til etablering og oppbygging av kvalitetsskog.

Oversikten inneholder statistikk over de ulike tiltakene i skogbruket basert på
skogfondregnskapet, noe som omfavner det meste av skogbruksaktiviteten i Oslo og Viken. Enkelte skogeiere har fritak fra skogfondsordningen og er derfor ikke med i oversikten.