Inn på tunet-tjenester for personer med demens

Demenspiloten i Inn på tunet-løftet gir konkrete tips som gjør det enklere for kommunene å tilby Inn på tunet-tjenester for hjemmeboende med demens.

Publisert 05.12.2022

Inn på tunet-løftet skal gjøre det enklere for kommuner og andre kjøpere å ta i bruk Inn på tunet-tjenester. I 2021-2022 har det vært fire pilotprosjekter om Inn på tunet-tjenester for ulike brukergrupper, som du kan lese om her.

Inn på tunet for personer med demens på Bredeg gård i Trøgstad, Indre Østfold
Inn på tunet for personer med demens på Bredeg gård i Trøgstad, Indre Østfold Foto: Stian Broch.

Tilbud som gleder og nytter

På landsbasis er det 30-40 kommuner som har Inn på tunet-tilbud for personer med demens, i tillegg til ordinære dagaktivitetstilbud på sykehjem. Forskningsprosjektet “Demensomsorg på gård” (2016-2020) fant at brukere, pårørende og kommuner hadde stor nytte og glede av Inn på tunet-tilbudene. Se videoer som presenterer resultatene fra forskingsprosjektet.

I Oslo og Viken har Statsforvalteren og Viken fylkeskommune gjennomført pilotprosjektet om Inn på tunet-tjenester for personer med demens, og sett på hvilke utfordringer kommunene møter når de skal kjøpe disse tjenestene.

Se filmen om Inn på tunet for personer med demens:

Prosjektkommunene Fredrikstad, Hemsedal, Modum, Lørenskog og Oslo har ulik størrelse og erfaring med å kjøpe Inn på tunet-tjenester. Her ble det kartlagt utfordringer ved oppstart, kostnader, kvalitet, kriterier og innkjøpskompetanse. I tillegg har det vært prosesser i hver prosjektkommune som har gitt nyttige erfaringer knyttet til:

  • Ettermiddagstilbud og tilbud om overnatting
  • Interkommunalt samarbeid om kjøp av Inn på tunet-tjenester
  • Erfaringer fra to potensielle førstegangskjøpere
  • Erfaringer fra Oslo kommune der innkjøp og bestilling av tjenester skjer på en annen måte enn i mindre kommuner

Erfaringene kan du høre mer om i sluttwebinaret som ble avholdt 11. november.

Inn på tunet for personer med demens på Aaraas gård i Nittedal
Inn på tunet for personer med demens på Aaraas gård i Nittedal Foto: Stian Broch.

 Forslag til løsninger

  • Kunnskap: Vi ser at kunnskap om Inn på tunet-tjenester for personer med demens, både blant administrasjon og politikere, er viktig når kommunen skal starte et samarbeid med en Inn på tunet-tilbyder. At det er et politisk vedtak om at kommunen trenger og skal ha en slik tjeneste er også viktig. God kunnskap krever god markedsføring.
  • Mal for offentlig anskaffelse: Våre prosjektkommuner så at en mal for offentlig anskaffelse av Inn på tunet-tjenester ville vært en god hjelp i en oppstartfase. I del 2 av Inn på tunet-løftet, etter pilotprosjektene er ferdige, skal det lages en slik mal.
  • Veiledning: Nasjonal håndbok for kommuner og tilbydere om oppstart og drift av Inn på tunet-tjenester for hjemmeboende med demens (2016) må oppdateres med ny kunnskap, krav og satsninger. Etter initiativ og midler fra pilotprosjektet, vil veilederen bli oppdatert første halvår i 2023.
  • Kurs for tilbydere: I tillegg til tiltak mot kommunene så vi også behovet for et tiltak som kunne bidra til at flere gårdbrukere kan bli attraktive samarbeidspartnere for kommunen. Sammen med Aldring og helse har vi fått utviklet et e-læringskurs for tilbydere om demens og demensomsorg på gård, som du finner gratis her.

Sluttrapporten fra pilotprosjektene vil sendes inn i midten av desember og publiseres på prosjektnettsiden.

Kontaktpersoner

Hege Lunde Aae og Anita Panman (landbruksavdelingen), Kristin Ekbråthen (helseavdelingen), Camilla Winterseth (Viken fylkeskommune).


Denne saken er hentet fra Fylkesnytt fra Oslo og Viken 2/2022. Les mer om aktuelle satsinger og prosjekter som vi jobber med, og som vi ønsker å trekke fram fra landbruket i vår region.