Ny markaforskrift gir endringer for skogbruket i flere kommuner

Marka
Marka Foto: Olav Granheim / Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Marka er på dagligtale navnet på skogområdene som omgir hovedstadsregionen. Dette omfatter et betydelig skogareal innenfor 17 kommuner, alle innenfor Oslo og Viken. 

Publisert 22.11.2021

Til sammen utgjør Marka omkring 1,5 millioner dekar etter at ny markaforskrift trer i kraft fra nyttår.

I dette området er skogbruket regulert gjennom en egen markaforskrift, Forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggjande kommunar. Denne forskriften legger føringer med blant annet meldeplikt før hogst og maksimal flatestørrelse ved skogbrukstiltak i Marka.

Forskriften gir også organisasjoner og interesseforeninger adgang til å klage på kommunale skogbruksvedtak. Klagebehandling og eventuelt overprøving av kommunens vedtak gjøres av Statsforvalteren i Oslo og Viken. Vi behandler også søknader som gjelder kommunal skog. Under dagens forskrift blir det behandlet omkring 600 hogstmeldinger årlig innenfor Marka.

Revidert forskrift trer i kraft fra nyttår

Den gjeldende markaforskriften har de siste årene vært under revidering, og ny forskrift trer i kraft fra 01.01.2022.

Noen viktige endringer i den nye forskriften er:

 • Forenkling: Skogtiltak som allerede er regulert gjennom annet lov- og forskriftsverk er tatt ut av den nye forskriften
 • Søknadsplikt: Det vil nå være en søknadsplikt og ikke en meldeplikt for hogst.
 • Digital søknad: Hogstsøknad kan nå sendes digitalt gjennom Altinn. Dette kan spare kommunene for arbeid.
 • Grensejustering: Den nye forskriften gjelder ikke for nøyaktig samme areal som den forrige forskriften dekket. Den tidligere forskriftgrensen blir nå harmonisert med grensen som brukes i markaloven. Dette resulterer i at 185 000 dekar forlater markaforskriftens virkeområde, mens 26 000 dekar nytt areal kommer inn.

Utvikling av kartløsning for kommunene

GIS-medarbeiderne på landbruksavdelingen vår har utviklet en egen kartvisning av markaområdet, der man enkelt kan klikke seg inn og se gamle og nye grenser. Dette vil være til nytte særlig for kommunene som befinner seg i randsonen, da de kan se hva endringen mellom gammel og ny grense utgjør på kommunenivå gjennom kart og tallmateriale.

Statsforvalteren har utviklet en egen kartvisning for endringene i markagrensen etter ny markaforskrift 01.01.2022. Her kan man finne detaljert grensevisning for arealer som går ut (rødt), eller som kommer inn (mørkegrønt), under markaforskriftens virkeområde.
Statsforvalteren har utviklet en egen kartvisning for endringene i markagrensen etter ny markaforskrift 01.01.2022. Her kan man finne detaljert grensevisning for arealer som går ut (rødt), eller som kommer inn (mørkegrønt), under markaforskriftens virkeområde. Foto: Skjermdump fra kartlaget Endringsanalyse – Markaforskriftas virkeområde. Produsert av Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Nærmere om grensejusteringen

Den nye markaforskriftgrensa vil sammenfalle med markalovgrensa. Dette er nytt sammenliknet med den tidligere markalovforskiften, der disse grensene ikke var overlappende.

For flere av kommunene i randsonen av marka vil dette medføre stedvis store endringer f.o.m. nyttår:

 • 185 000 dekar tidligere markaareal går ut av forskriftens virkeområde
 • 26 000 dekar nytt areal kommer inn i forskriftens virkeområde

Antall hogstsøknader (tidligere hogstmeldinger) vil for noen kommuner bli lavere, mens det for andre kommuner vil være en ny forskrift å forholde seg til. Skogeiere og næringsaktører må sette seg inn i hva som blir gjeldende regler for sitt område.

Kommuner og områder innenfor den nye forskriftens virkeområde

Til sammen utgjør Marka 1,46 millioner dekar (1 460 km2) etter at den nye forskriften trer i kraft.

Kommunene som blir berørt av markaforskriften fra 01.01.2022 er:

 • Oslo
 • Asker
 • Bærum
 • Nittedal
 • Nannestad
 • Gjerdrum
 • Lillestrøm
 • Lørenskog
 • Rælingen
 • Enebakk
 • Nordre Follo
 • Lier
 • Hole
 • Ringerike
 • Jevnaker
 • Lunner
 • Indre Østfold

Følgende lokale områder inngår i Marka:

 • Kjekstadmarka
 • Vardåsmarka
 • Vestmarka
 • Krokskogen
 • Bærumsmarka
 • Nordmarka
 • Romeriksåsen
 • Lillomarka
 • Gjelleråsen
 • Østmarka
 • Sørmarka
 • Gaupsteinmarka

Mer informasjon

Les mer om den nye forskriften hos Landbruks- og matdepartementet.