I etterkant av Gjerdrum-raset

Raset i Gjerdrum
Raset i Gjerdrum Foto: Alexandra Sunde, Landbruksdirektoratet.

Gjerdrum-raset førte til store konsekvenser for berørte landbrukseiendommer. Samarbeid og samordning mellom kommunen, Statsforvalteren og flere nasjonale etater er viktig, også i etterarbeidet.

Publisert 21.05.2021

Onsdag 30. desember 2020 gikk det et stort jordras ved tettstedet Ask i Gjerdrum kommune. Raset var en katastrofe for mange berørte mennesker, og 10 personer omkom. Raset berørte også flere landbrukseiendommer og ødela store arealer dyrka mark, både arealer som raste vekk og arealer som fikk tilført rasmasser med jord, trær og annen vegetasjon, bygningsmaterialer med mer.

Statsforvalteren i Oslo og Viken deltok i arbeidet i forbindelse med raset fra første stund, koordinert og ledet av våre folk på beredskap. De berørte fagavdelingene hos Statsforvalteren, inkludert landbruksavdelingen, samarbeidet tett i arbeidet. Bistand og tett oppfølging av kommunen hadde topp prioritet de første dagene etter at raset gikk og til man fikk kontroll over situasjonen. Landbruksavdelingens oppgaver besto særlig i å hjelpe og samordne seg mot kriseledelsen. Planlegging og evakuering av husdyr fra to nærliggende landbruksforetak ble raskt gjennomført i et samarbeid mellom de berørte landbruksforetakene, bondelaget, kommunen, Mattilsynet og Statsforvalteren. 

Foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Erstatning etter naturskade

Fortsatt jobber landbruksavdelingen hos Statsforvalteren med konsekvenser av raset. Nylig inviterte Statsforvalteren til befaring av de berørte jordbruksarealene i forbindelse med at grunneierne av de berørte landbrukseiendommene kan søke erstatning etter den statlige naturskadeordningen som forvaltes av Landbruksdirektoratet. Formålet med befaringen var å få en forståelse av skadeomfanget på produksjonsarealene og opplyse om hvordan den statlige naturskadeordningen kan anvendes på de konkrete utfordringene.

Landbruksdirektoratet, kommunen, bondelaget, NVE og Statsforvalteren deltok på befaringen. Alle parter opplevde befaringen som positiv, og prosessen med den videre saksbehandlingen av søknader om naturskadeerstatning hos Landbruksdirektoratet ser ut til å være godt i rute. Befaringen bidro også til økt og samordnet kunnskap og inntrykk av raset.

 

Bidrag til regjeringens ekspertpanel

Statsforvalteren bidrar også med å framskaffe relevante dokumenter til det regjeringsoppnevnte ekspertpanelet. Ekspertpanelet skal forsøke å finne årsaken til raset og komme med råd om tiltak som bør innføres for å redusere sannsynligheten for tilsvarende ras i framtiden. Ekspertpanelet skal levere en midlertidig rapport i august i år, og skal presentere fullstendig rapport innen utgangen av januar 2022.