Bruk av fjellandbruksmidlene 2021

Fjellandbruk i Hemsedal med utsikt mot Hydnefossen.
Fjellandbruk i Hemsedal med utsikt mot Hydnefossen. Foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Seks prosjekter har mottatt tilskudd til svært ulike tiltak i fjellkommunene våre. 2021 er det siste året i den treårige satsingen på fjellandbruket. 

Publisert 19.05.2021

Statsforvalteren i Oslo og Viken er i år tildelt 985 000 kroner til tiltak innen fjellandbruket. Vi har mottatt syv søknader med en total kostnadsramme på nærmere 1,2 millioner kroner. Fordeling av midlene er gjort i samråd med Buskerud Bondelag, Buskerud Bonde- og Småbrukarlag og Viken fylkeskommune.

Følgende seks prosjekter har mottatt tilskudd til svært ulike tiltak i fjellkommunene våre:

Sanking, kultivering, høsting og bruk av ville spiselig vekster i fjellandbruket i Innlandet, Trøndelag, Oslo og Viken, og Vestfold og Telemark (Vill Vekst i fjellet)

er et prosjekt eid av NIBIO. Målet er å tilrettelegge for næringsutvikling i fjellandbruket gjennom bærekraftig utnyttelse av ville spiselig planteressurser i alle de fire regionene (Innlandet, Trøndelag, Oslo og Viken, og Vestfold og Telemark) med en spesiell satsing innen fjellandbruket i perioden 2019-2021. Målgruppen er hovedsakelig etablerte og mulige nye gårdbrukere/bønder, deres organisasjoner på fylkes- og lokalnivå (faglagene) og øvrige næringsaktører, myndighets- og forvaltningsaktører i de fire fylkene.

Forprosjekt – klimatilpasninger for landbruket i Numedal i regi av Nore og Uvdal kommune

har som mål å øke kunnskapsgrunnlaget om klimatilpasning for landbruket i Numedal med søkelys på lokalt tilpassede tiltak som gir best mulig effekt. Målgruppa er kommunen som har en viktig rolle som samfunnsutvikler og pådriver. Det skal legges spesiell vekt på kompetanseheving, praktisk tilrettelegging og veiledning om potensialet for aktuelle miljø- og klimatiltak gjennom blant annet økt bruk av tre i bygg og økt bruk av bioenergi på gårdsbruk og i offentlige bygg.

Mat og opplevingar i fjellet ved Viken fylkeskommune

vil arbeide for levande og livskraftige bygder i fjellområda. Dette skal skje gjennom ei langsiktig og heilskapleg satsing på utvikling i næringane mat og reiseliv gjennom samarbeid og nettverksbygging på tvers av bransjar og geografi. Målgruppa for prosjektet er dei verksemdene som allereie har delteke på Internationale Grüne Woche (IGW).

Beitekartlegging på Golsfjellet og delar av Hemsedal, før og etter sperregjerde er eit samarbeidsprosjekt mellom Gol Beitelag SA, faglaga i Gol og Hemsedal samt Golsfjellet utmarkslag SA

har som mål å se på konsekvensar sperregjerde har for mellom anna beitemønster, avbeitingsgrad, tilgang på beite og slaktevekter på kort og lang sikt. Det er NIBIO som skal vurdere beitekapasitet innafor det inngjerda område på Golsfjellet/Hemsedal. Vurderingane skal gjerast ut frå vegetasjonskartlegging utført i 2000. Beiteområdet skal synfarast for å vurdere tilstanden på beitet etter tre beitesesongar. Målgruppa for prosjektet er grunneigarar, stølslag, sameige, beitebrukarar, turistnæring og forvaltning.

Grovfôrøkonomi i fjellandbruket i regi av NLR Østafjells

med spisskompetanse fra blant andre NIBIO og andre NLR-enheter, vil bedre lønnsomheten i husdyrproduksjon gjennom optimalisert grovfôrdyrking med redusert grovfôrpris som målestokk. Målgruppa for prosjektet er alle grovfôrprodusenter i fjellregionen i Numedal og Hallingdal. Lokale grupper med kartlagt grovfôrøkonomi vil brukes som eksempler og ressursgrupper. Det vil bli invitert til åpne fagmøter og markdager.  

Ulløftet ved Buskerud Sau og Geit

vil auke kompetansen om ull, ullkvalitet og bruksområde på ulla for dei kortrova sauerasane i Hallingdal. Dette skal gjerast gjennom kurs for kring 30 sauebønder i kvar av Hallingdalskommunane. Vidare vil ein teste ut tenestelevering av tre ulike opplevingar med å bruke ull til å lage bruksting for både reiselivet og fastbuande. Prosjektet vil samarbeid med Ål Bygdamuseum for å bidra til å løfte fokuset på det tradisjonelle handverket med ull som materiale.