Blomsterstriper for insektenes skyld

Vi håper flest mulig bønder i Oslo og Viken vil legge til rette for humler og andre pollinerende insekter i sommer. Landbruksforetak kan få regionalt miljøtilskudd for å så pollinatorvennlige soner på dyrka mark, enten som reine striper med blomstrende vekster eller i kombinasjon med grasdekt kantsone.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.05.2020

Menneskeskapte klima- og landskapsendringer, urbanisering, gjengroing og mer intensivt landbruk er viktige årsaker til insektenes tilbakegang.

I Oslo og Viken har mange av de tradisjonelle beitemarkene og slåtteengene nesten forsvunnet og andre blomsterrike kantsoner, åkerholmer og veikanter blir sjeldnere eller gror igjen. Når blomstene forsvinner blir også bestanden av humler, blomsterfluer, sommerfugler og bier redusert. Med miljøtilskuddet håper vi flest mulig bønder ser verdien av å sette av et lite areal til pollinatorene.

Hva kan du gjøre?

Tilrettelegging for pollinerende insekter kan gjøres på mange ulike arealer. Skjøtsel av naturlige kantsoner utenfor jordbruksarealene vil være et svært godt tiltak. Da tar man utgangspunkt i de stedegne plantene og legger til rette for dem ved å slippe til mer lys og holde høytvoksende urter og busker nede. Det er mulig å søke midler fra ordningen Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) til slik skjøtsel. Et eksempel på et slikt SMIL-tiltak er kantsoneprosjektet i Buskerud, hvor hensikten var å ta vare på kanter i jordbrukslandskapet med stedegen engvegetasjon, og vise hvordan de kan skjøttes på en mer pollinatorvennlig måte.

Du kan også lese om pollinatorvennlig skjøtsel i slåttemark og naturbeitemark i dette heftet fra Naturhistorisk museum.

Tilskudd til soner for pollinerende insekter

I regionalt miljøprogram ble det innført en tilskuddsordning i 2019 for tilrettelegging for pollinerende insekter. Landbruksforetaket kunne få tilskudd til å så og skjøtte pollinerende sone i kombinasjon med grasdekte kantsoner. Vi er svært fornøyd med oppslutning om ordningen det første året. Etter tilbakemeldinger fra næringa, utvider vi ordningen i 2020 til å i tillegg gjelde smale blomsterstriper.

Stripene skal ikke gjødsles eller sprøytes med plantevernmidler. Det er også krav om at stripen skal ha pollinatorvennlige blomster gjennom vekstsesongen.

Tiltaket skal gjennomføres som

  • Egen blomsterstripe for pollinerende insekter. Bredde skal være minimum 2 meter. Stripene skal etableres med innbyrdes god avstand, og fortrinnsvis på skrinne deler av jordbruksarealet. Foreløpig sats kr 10,- pr meter.   

eller

  • Blomsterstriper kombinert med grasdekte vannveier og grasstriper i åker og grasdekt kantsone i åker. Gras og pollinatorvennlig frøblanding sås samtidig, slik at du får gras og blomster i hele den etablerte sonen. Stripen må da tilsvare bredden på grasdekt vannvei, grasstripe eller kantsone i åker. Foreløpig sats kr 5,- pr meter, i tillegg til tilskudd for grasdekt kantsone/vannvei.

Tilskuddet gis på fulldyrka mark under marin grense.

Dersom du allerede har en etablert sone for pollinerende insekter kan du få tilskudd for å skjøtte denne.

Skjøtselsråd

  • Egnede frøblandinger må inneholde arter som gir blomstring og nektarproduksjon gjennom hele vekstsesongen.
  • Flerårige frøblandinger er å foretrekke.
  • Dersom frøblandingen inneholder fremmede arter, bør disse være vurdert til lav spredningsrisiko av Artsdatabanken.
  • For å opprettholde god blomstring over flere år, kan det være nødvendig å supplere med nye frø.
  • Dersom arealet skal slås, må slått gjennomføres etter ferdig blomstring. Dødt plantemateriale bør ligge i 2-3 dager etter slått for å sikre frøspredning og hindre gjødsling, før plantematerialet fjernes fra arealet.
  • Om våren vokser graset raskere enn blomsterplantene. Etablerte soner kan derfor ha godt av at graset blir slått og fjerna tidlig om våren slik at blomsterplantene får bedre plass.
  • Det er også mulig å så i ekstra frø i etterkant av etablering, men det forutsetter at frøene får jordkontakt. Du bør enten så med såmaskin eller bruke ugrasharv med såfrøaggregat. Det bør også være såpass glissent at tindene faktisk greier å rispe opp jorda og at de vekstene som allerede står der ikke konkurrerer for mye med de som skal etableres.

Det er viktig å sjekke om og når det blomstrer i sonen sin for å vite om man kan søke på tilskuddet til høsten. Om du anser at kravet om blomster gjennom hele vekstsesongen er oppfylt oppfordrer vi til å ta bilder gjennom sesongen for å kunne vise til dette ved en eventuell kontroll på høsten.

Frøblandinger

Det finnes frøblandinger som egner seg til pollinatorvennlige soner. Frøblandingene kan inneholde ettårige eller flerårige blomster. Her finner du en oppsummering av aktuelle frøblandinger. Norsk Landbruksrådgiving kan også veilede deg i valg av frøblandinger.

For de som sådde soner med “Insektvenn” i fjor, vil det i år sannsynligvis bare være rød- og hvitkløver igjen. Men siden sonen ikke har vært ugrassprøytet, kan det hende det har etablert seg noen nye/andre blomsterarter her. Insektene setter også pris på ugrasblomster. Det er ikke krav om at insektssonen kun skal bestå av sådde arter. Om du har fått blomstrende ugras inn i de etablerte sonene, så er det med på å oppfylle vilkårene for denne ordningen.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.