Spørretime om introduksjonsloven og integreringsloven

Dato:
19. januar 2022 13.00 - 15.00
Sted:
Digitalt / Teams
Arrangør:
Barnehage og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Ansatte i flyktningtjenesten og voksenopplæringen innen feltet introduksjonsloven og integreringsloven

Vi arrangerer spørretime for flyktningtjenesten og voksenopplæringsenhetene i kommunene / private om integreringsloven og introduksjonsloven.

Publisert 11.11.2021

Det er ønskelig at spørsmål sendes inn på forhånd via skjema:

 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jqVvilNR-kuai1c9mFpBhmPM8pnV8iBDk9LU1yNwQgxUODZZNE5BVzdBREpWU1Y2SkFOUkxPVElGSS4u

Vi svarer etter beste evne og kapastitet. Noen spørsmål må vi ha litt tid til å forberede og disse vil vi i så fall komme tilbake til på et senere tidspunkt. I våre svar kan vi bare svare på generelt grunnlag. Statsforvalteren er klageinnstans på denne typen saker og kan derfor ikke gå inn på enkeltsaker.  

Spørsmål som er stilt innen 10. januar vil vi prioritere til denne samlingen. Basert på antall innsendte spørsmål og deltakelse/interesse vil vi vurdere å holde flere spørretimer. Spørsmål som kommer inn etter dette tar vi med oss på neste samling. 

Det er viktig at spørsmål som sendes inn eller tas opp i møtet ikke inneholder sensitive opplysninger.  

Møtet er åpent for alle som ønsker å delta. Det er ikke nødvendig på melde seg på. Spørretimen kan du følge her:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDkxNDU0NDUtZWE2YS00MjAxLTkzZjUtMDFkOTU3MTRiMmZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228a6fa58e-5153-4bfa-9a8b-573d985a4186%22%2c%22Oid%22%3a%2299f2cc63-f2d5-4320-93d2-d4d72370420c%22%7d 

Dato:
19. januar 2022 13.00 - 15.00
Sted:
Digitalt / Teams
Arrangør:
Barnehage og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Ansatte i flyktningtjenesten og voksenopplæringen innen feltet introduksjonsloven og integreringsloven