Psykososialt barnehagemiljø. Nytt kapittel i barnehageloven får betydning for barnehagens praksis!

Dato:
20. januar 2021 09.30 - 16.15
Sted:
Digital konferanse
Arrangør:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Alle grupper ansatte i kommunale og private barnehager i Oslo og Viken
Foto: NTB/Scanpix
Foto: NTB/Scanpix

Statsforvalteren inviterer barnehageansatte i Oslo og Viken til digital konferanse 20. januar 2021.                       

Publisert 04.01.2021, Oppdatert 08.01.2021

Tilgang til opptak fra konferansen

Alle påmeldte deltakere har i e-post fått tilsendt lenke til opptak fra konferansen. Vi gjør oppmerksom på at lenken er aktiv og at deltakerne har tilgang fram til 20. juni 2021 til å se konferansen i sin helhet.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Praktisk informasjon

Det er nå bestemt at den planlagte konferansen på Lillestrøm kun blir arrangert digitalt. Alle deltakere kan følge konferansen fra jobbsted eller hjemmekontor. 

Frist for påmelding er endret til 12. januar 2021. Du må melde deg på konferansen for å få tilgang til å følge den digitalt. Alle påmeldte vil få tilsendt lenke for å delta digitalt. 

Kapittel VIII Psykososialt barnehagemiljø

Den nye bestemmelsen i barnehageloven om psykososialt barnehagemiljø representerer en viktig endring.  Barnehagen skal møte den nye bestemmelsen med faglige vurderinger. Men hva er egentlig den nye bestemmelsen og hva betyr den i praksis? Hvordan gjør vi det? Hvordan påvirkes kvaliteten på barnehagemiljøet? Og hva betyr bestemmelsen for barnehagens samfunnsmandat?

Til å hjelpe oss med å få svar på spørsmålene har vi fått med oss forskere, mobbeombudene, en kommune, barnehageansatte og en folkehelsekoordinator.

Det nye kapittelet i barnehageloven medfører flere endringer for barnehageeiere, ansatte og barnehagemyndigheter.

  • Det nye kapittel VIII i barnehageloven innfører nulltoleranse mot mobbing og andre krenkelser i barnehagen.
  • Barnehagene får en aktivitetsplikt som krever at barnehagen følger med på hvordan barna har det, og undersøker og setter inn tiltak når personalet har mistanke om at ett eller flere barn ikke har det bra i barnehagen.
  • Alle som arbeider i barnehagen får plikt til å melde fra til barnehagens styrer dersom de får mistanke om, eller kjennskap til, at et barn ikke har det trygt og godt i barnehagen.
  • Det innføres skjerpet aktivitetsplikt dersom en ansatt krenker barn i barnehagen.
  • Styrer er ansvarlig for at barnehagen håndterer og følger opp meldinger på en ansvarlig måte.
  • Kommunen som barnehagemyndighet skal påse at barnehagene følger lovendringen gjennom godkjenning, veiledning og tilsyn.

Konferansens innhold

Konferansens innhold har et helhetlig perspektiv på temaet. Foredragene spenner fra ny forskning om utestenging blant de yngste barna, viktige faktorer i barnehagens leke- og læringsmiljø, samarbeid barnehage - hjem til bærekraft  og folkehelse. Vi får også et innlegg fra en kommune som har satset på inkluderende barnehagemiljø på alle nivå. Og selvsagt skal vi snakke om selve bestemmelsen!

Se programmet i høyre sidemeny for mer detaljert informasjon om konferansens innhold.

 

Vi gleder oss til å dele dagen med dere!