Et løft for Kompetanseløftet

Dato:
13. januar 2021 10.00 - 14. januar 2021 11.30
Sted:
Digitalt
Arrangør:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Fylkeskommunale, kommunale og private eiere av barnehager og skoler, barnehage- og skoleledere, PPT og UH i alle kommuner i Oslo og Viken

Statsforvalteren i Oslo og Viken arrangerer i samarbeid med Udir en regional konferanse om Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkludering 13. januar, og en oppfølgende samling 14. januar.

Publisert 06.01.2021

Dette er en god mulighet for å lære mer om Kompetanseløftet som innføres i 2021 og påmeldingsfristen er satt til tirsdag 12. januar.

Målgruppen for konferansen og samlingen er fylkeskommunale, kommunale og private eiere av barnehager og skoler, barnehage- og skoleledere, PPT og andre aktuelle samarbeidspartnere i kommunene, samt universiteter og høgskoler i Oslo og Viken.

Det er satt av 50 mill. nasjonalt til Kompetanseløftet i statsbudsjettet for 2021, og barnehage- og skoleeiere kan melde behov for dette på samme måte som de tidligere har kunnet melde behov for regional og desentralisert ordning for kompetanseutvikling i henholdsvis barnehage og skole. Frist for å melde behov vil være 1. februar 2021. Mer om dette den 14. januar.

Vi oppfordrer også «Laget rundt barnet», det vil si deltakerne fra de respektive kommunene/fylkeskommunene, til å sette av litt tid etter disse to dagene til å samtale om hva dette betyr for deres eget arbeid.

Arrangementene skal utfylle hverandre og vi anbefaler derfor å delta begge dagene, selv om det vil være mulig å delta kun en av dagene. Begge arrangementene gjennomføres digitalt.

Regional konferanse – 13. januar, kl. 10 - 14

Konferansen arrangeres i samarbeid med Udir og vil bestå av både nasjonale og lokale bidrag. Formålet er å forankre forståelsen for satsningen og skape engasjement og motivasjon for det videre arbeidet med Kompetanseløftet. Se foreløpig program på høyre side.

Oppfølgende samling – 14. januar, kl. 09 – 11.30

Målet med den oppfølgende samlingen er å gi praktisk og utdypende informasjon, åpne for spørsmål, samt gi et faglig bidrag i det videre arbeidet med Kompetanseløftet.

Statped vil stå for det faglige innslaget på samlingen, gjennom et bidrag om forebygging og utfordringer knyttet til bruk av tvang og makt.

Universitets- og høgskolesektoren vil være et viktig bindeledd mellom Statped og de lokale aktørene i den videre kompetanseoppbygningen, og vil bidra med et innlegg om sin rolle i Kompetanseløftet.

Se program på høyre side.

Kort om kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Kompetanseløftet i spesialpedagogikk er et av flere tiltak som skal bidra til at barn og unge får den hjelpen de trenger når de trenger det, enten de går i barnehage eller videregående skole.

Satsingen på økt kompetanse i barnehager og skoler og de lokale støttetjenestene skal bidra til at den spesialpedagogiske hjelpen er tett på barna som har behov for det. Samtidig skal oppgavene til Statped - den statlige spesialpedagogiske støttetjenesten - bli tydeligere og mer spisset for barn med varige og omfattende behov.

Kompetanseløftet retter seg særlig mot ansatte i barnehager og skoler og pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunene (PP-tjenesten), men også mot andre tjenester som jobber i laget rundt barna og elevene.

Dato:
13. januar 2021 10.00 - 14. januar 2021 11.30
Sted:
Digitalt
Arrangør:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Fylkeskommunale, kommunale og private eiere av barnehager og skoler, barnehage- og skoleledere, PPT og UH i alle kommuner i Oslo og Viken