Økonomiske nøkkeltall basert på foreløpige KOSTRA-tall for 2021

Vi har i år, som tidligere år, laget et enkelt heftet med tabeller og kart over økonomiske nøkkeltall for våre kommuner.

Publisert 25.03.2022

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem om kommunale virksomheter. Ulik prioritering, kvalitet på tjenestene, struktur og behov i befolkningen, er faktorer som vil påvirke nøkkeltallene.

Til høyre i margen ligger hefte vi har utarbeidet i forbindelse med gjennomgangen av de foreløpige KOSTA-tallene for våre kommuner. Vi har valgt å fokusere på noen få økonomiske nøkkeltall, som blant annet viser utviklingen i økonomien i perioden 2017-2021.

Vi gjør oppmerksom på at Nes kommunes konsoliderte balanseregnskap er feilrapportert, noe som medfører for høye verdier på følgende nøkkeltall; disposisjonsfond, Netto lånegjeld og netto renteeksponert gjeld.