Kommunal fornying

Oppdatert 02.01.2023

Norge har en offentlig sektor som sikrer velferd, omsorg, helse og utdanning, og som skal gi alle innbyggerne gode tjenester, valgfrihet og medbestemmelse. Fornying av offentlig sektor skal ha som mål å oppnå mer velferd og mindre administrasjon, mer lokal frihet og mindre detaljstyring.

Statsforvalteren skal stimulere til lokal omstilling og fornying i kommunesektoren. Dette arbeidet må ses i sammenheng med arbeidet knyttet til veiledning, samordning og tildeling av skjønnsmidler.

Prosjektskjønn er en integrert søknads- og rapporteringsportal som brukes av kommuner, ansatte hos Statsforvalteren og Kommunal- og distriktsdepartementet. Løsningen forenkler håndteringen av søknader og rapportering på bruk av skjønnsmidler til fornying og innovasjon i offentlig sektor. 

Publikum og media har tilgang til et nettsted som gir innsyn i tildelte midler, omtale av prosjekt og innsendte rapporter

Vis mer


Publisert 01.06.2023

Tildeling av prosjektskjønnsmidler for 2023

Årets prosjektskjønnsmidler ble utlyst av oss i informasjonsbrev til kommunene av 24.01.2023 med søknadsfrist 31. mars. Underkant av tre millioner er fordelt til kommunale prosjekter. 


Publisert 20.05.2022

Informasjon om fordelte prosjektskjønnsmidler for 2022

Vi har nå gjennomgått kommunenes søknader om prosjektmidler til kommunal fornyings- og innovasjonsarbeid, og fordelt seks kommuner midler på nesten seks millioner kroner. 


Publisert 16.02.2022

Utlysning av prosjektskjønnsmidler for 2022

Deler av tilbakeholdte skjønnsmidler lyses ut til fornyings- og innovasjonsprosjekter for kommunene våre.


Publisert 01.07.2021

Tildeling av prosjektskjønn for 2021

Vi har i år hatt en begrenset søknadsrunde på prosjektmidler til fornyings- og innovasjonsprosjekter. Vi har fordelt litt over syv millioner til fem prosjekter.  


Publisert 29.03.2021

Informasjon om prosjektskjønn for 2021

Det åpnes ikke opp for en ordinær søknadsrunde knyttet til prosjektskjønnsmidler i år.


Publisert 09.09.2020

Tildeling av prosjektskjønn for 2020

Fylkesmannen har nå foretatt tildeling av midler til fornyings- og innovasjonsprosjekter etter søknader fra kommunene. Det er totalt 14 søknader som er tildelt litt over 15 millioner kroner. 


Publisert 14.01.2020

Utlysning av prosjektskjønnsmidler for 2020- endret søknadsfrist

Deler av tilbakeholdte skjønnsmidler lyses ut til fornyings- og innovasjonsprosjekter for alle våre kommuner. Formålet med prosjektmidlene er å gi kommunene støtte til å prøve ut nye løsninger i sin virksomhet.