Høring av søknad om tillatelse til utfylling i Drammenselva i Drammen kommune

Høringsfrist:
5. juni 2024

Drammen kommune har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i Drammenselva ved S.C. Promenade i Drammen kommune.

Publisert 03.05.2024

Sammendrag av søknad

Drammen kommune har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i forbindelse med ny erosjonssikring av S. C. Promenaden ved Drammenselva. Det er behov for å rehabilitere støttemurer og erosjonssikring langs elvekanten. Dagens fundament er delvis undergravd av erosjon og treverket under er råttent. Alle arbeidene skal gjøres fra land. Tiltaksområdet er fra Gamle Kirkeplass til Øvre Sund bru i en strekning på ca. 460 meter. Det planlegges også mindre arbeider ca. 500 meter oppstrøms, i området Øvre Storgate nr. 75 og nr. 87, i en lengde på ca. 70 meter. Det søkes om å fylle ut opptil 550 m3 med steinmasser av ulik størrelse over et område på inntil 1200 m2. Utfyllingshøyden vil være på ca. 1,5 m.

Resultater fra grunnundersøkelser viser at tiltaksområdet er forurenset på begge delområdene.

Det er planlagt å bruke turbiditetsmålere og partikkelsperre under arbeidene.

I tillegg til erosjonssikringen har tiltaket som mål å tilrettelegge for etablering av kantvegetasjon i området hvor dette ikke er til stede i dag. Langs promenaden vokser det flere gamle trær som skal sikres og ivaretas, men som ikke regnes som kantvegetasjon.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren innen 5. juni 2024. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse «høringsuttalelse i sak 2024/17096».

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Statsforvalteren i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Statsforvalteren fatter vedtak i saken.