Høring av søknad om endret tillatelse etter forurensningsloven for Norsk Gjenvinning Metall AS avd. Fredrikstad på Øra industriområde, Fredrikstad

Høringsfrist:
16. juni 2023 23.59

Statsforvalteren i Oslo og Viken har 13.04.2023 mottatt søknad fra Norsk Gjenvinning Metall AS avd. Fredrikstad om tillatelse til å lagre fluff uten klimavern på gbnr. 303/1725 i Fredrikstad kommune.

Publisert 12.05.2023

Norsk Gjenvinning Metall AS avd. Fredrikstad har tillatelse etter forurensningsloven datert 02.07.2007, sist endret 07.05.2014, til drift av fragmenteringsanlegg for metallholdig avfall på Øra industriområde.

Bedriften søker nå om å kunne mellomlagre fluff utendørs på tett dekke. I henhold til gjeldende tillatelse skal dette lagres med klimavern. Fluff består av avfall fra fragmenteringsprosessen som ikke er metall. Sammensetningen avhenger av hva som er behandlet i fragmenteringsverket, men kan bestå av blant annet tekstiler, plast, skumgummi, silikon, mv., som er kvernet. Eventuell avrenning ledes til kommunalt spillvannsnett.

Ettersom det er mer enn 10 år siden tillatelsen ble gitt første gang, har Statsforvalteren vurdert at det er hensiktsmessig å gjøre en total gjennomgang av tillatelsen. Dette betyr at vi vil se på utslipp fra hele virksomheten når vi behandler søknaden om utendørs lagring. I den forbindelse kommer vi også til å sette nye grenseverdier for punktutslipp til luft og vann for å ivareta krav om forpliktende utslippsnivåer som EU har fastsatt gjennom industriutslippsdirektivet og konklusjonene om beste tilgjengelig teknikker (BAT) for avfallsbehandling.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden fra Norsk Gjenvinning Metall AS avd. Fredrikstad lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren innen 16.06.2023. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss.

Merk uttalelsen med «høringsuttalelse i sak 2019/57380».

Informasjon om videre saksgang

Eventuelle høringsuttalelser vil sendes til bedriften for kommentarer, før Statsforvalteren fatter vedtak i saken.

Høringsfrist:
16. juni 2023 23.59